Generalforsamling Storhøj Beboerforening 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening

tirsdag den 18. april kl 17.00

i Mårslet Sognehus

Specialarrangement: Fælles PIZZA bord!!

Vi starter med fælles pizzabord for alle familier på Storhøj fra kl. 17.00.

Kom frisk hele familien og nyd et gratis måltid mad i fællesskab med resten af beboerne på Storhøj: børn, unge, og voksne. Vi serverer vand, saft eller øl til maden.

TILMELDING SENEST fredag den 14. april på email til bestyrelsen@storhoej.dk

Specialarrangement: Foredrag ved DOF-Østjylland!

Kl. 18 – 19.

Vi har booket en ”fuglemand” – fra DOF-Østjylland, som kommer og fortæller om de fugle, vi har i lokalområdet her på Storhøj. Kom og bliv klogere på alle vores smukke fugle.

Generalforsamling

De egentlige generalforsamlinger starter kl 19:00 hhv. 19:30, og vi opfordrer mindst eet familiemedlem til at blive til generalforsamlingerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger (HUSK: forbered en kort og præcis beretning)
e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Lisbeth Alnor, K1, Jakob Pedersen, Æ6, Søren Tougaard, Æ4.

Lisbeth genopstiller ikke, mens Søren og Jakob genopstiller.

h) Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende Revisor: Carel Larson, E4,
Nuværende Suppleant: Arne Sørensen, Ma3.

j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Afstemningsregler kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/ men er ligeledes gentaget herunder:

Hver parcel har 2 stemmer. Intet medlem kan dog repræsentere noget andet medlem, ej heller sin ægtefælle, uden at skriftlig fuldmagt foreligger. Et medlem kan kun bestride 3 fuldmagter, d.v.s. højst repræsentere 4 stemmer i alt.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.