Generalforsamling Storhøj Beboerforening 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening

tirsdag den 18. april kl 17.00

i Mårslet Sognehus

Specialarrangement: Fælles PIZZA bord!!

Vi starter med fælles pizzabord for alle familier på Storhøj fra kl. 17.00.

Kom frisk hele familien og nyd et gratis måltid mad i fællesskab med resten af beboerne på Storhøj: børn, unge, og voksne. Vi serverer vand, saft eller øl til maden.

TILMELDING SENEST fredag den 14. april på email til bestyrelsen@storhoej.dk

Specialarrangement: Foredrag ved DOF-Østjylland!

Kl. 18 – 19.

Vi har booket en ”fuglemand” – fra DOF-Østjylland, som kommer og fortæller om de fugle, vi har i lokalområdet her på Storhøj. Kom og bliv klogere på alle vores smukke fugle.

Generalforsamling

De egentlige generalforsamlinger starter kl 19:00 hhv. 19:30, og vi opfordrer mindst eet familiemedlem til at blive til generalforsamlingerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger (HUSK: forbered en kort og præcis beretning)
e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Lisbeth Alnor, K1, Jakob Pedersen, Æ6, Søren Tougaard, Æ4.

Lisbeth genopstiller ikke, mens Søren og Jakob genopstiller.

h) Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende Revisor: Carel Larson, E4,
Nuværende Suppleant: Arne Sørensen, Ma3.

j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Afstemningsregler kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/ men er ligeledes gentaget herunder:

Hver parcel har 2 stemmer. Intet medlem kan dog repræsentere noget andet medlem, ej heller sin ægtefælle, uden at skriftlig fuldmagt foreligger. Et medlem kan kun bestride 3 fuldmagter, d.v.s. højst repræsentere 4 stemmer i alt.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.