Fællesskabet

På Storhøj kommer vi hinanden ved. Vi vil fællesskabet.

Vi finder sammen i fælles aktiviteter i årets løb på tværs af alle aldersgrupper. De fleste fællesaktiviteter er forankret i vores beboerforening, men mange andre ting opstår, når mennesker mødes.

Storhøj Beboerforening afholder en række sociale arrangementer året igennem, bl.a. Sankt Hans bål, tøndeslagning, vårfest, fælles familieudflugt med overnatning, kulturudflugt og en meget hyggelig generalforsamling. Foreningen varetager derudover medlemmernes fællesinteresser over for myndighederne samt holder kontakt med områdets øvrige foreninger.

Foreningens allerstørste aktiv er nok fællesarealet. Her finder vi sportsplads, bålplads, petanquebane, legeplads og frugttræer, alt sammen indrammet af en smuk beplantning. Stisystemet omkring Storhøj er også anlagt og vedligeholdes af foreningen.

Et særkende for Storhøj Beboerforening er dens meget decentrale struktur. Der er naturligvis en bestyrelse, men den store aktivitet finder sted i den frodige underskov af udvalg og forskellige interessegrupper, der alle har foreningen som overordnet ramme. Der er litteraturklubber, biografklub, spiseklubber, malerklub, lokalhistorisk klub og meget mere.

Storhøj Beboerforening er stiftet i 1972, altså en lille halv snes år efter bebyggelsens etablering. Dens oprettelse skyldtes et udtalt ønske fra mange sider om erhvervelse af et areal, hvor vore børn og unge kunne udfolde sig, men der var også ønsker om en foreningsmæssig basis for andre fællesaktiviteter. Grundejerforeningen Storhøj skulle umiddelbart synes at være den naturlige ramme om en sådan forening, men dette viste sig hurtigt at være en umulighed på grund af juridiske komplikationer. Der er nemlig tvungent medlemskab af grundejerforeningen, og derfor kan der ikke pålignes medlemmerne udgifter til andre end de i vedtægterne definerede fællesopgaver, dv.s. veje, vand og kloakker.

Storhøj Beboerforening blev i løbet af ingen tid en uforlignelig succes – og succesen varer. Langt størstedelen af kvarterets husstande blev medlemmer, og det er stadig tilfældet.

Meddelelser, referater og annoncering af arrangementer findes på nærværende hjemmeside samt i et lille skrift,

“Nyt fra Storhøj Beboerforening”, som udsendes til medlemmerne.