Grundejerforeningen Storhøjs Vedtægter

Vedtægter for 
Grundejerforeningen Storhøj

Foreningens hjemsted er 8320 Mårslet.

§1.

Foreningens formål er:
at varetage medlemmernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og forsyningsselskaber.
at vedligeholde områdets fællesareal matr. Nr. 6aa Hørret by, Mårslet.
at vedligeholde skrænten og fortovet nedenfor ved indkørslen til Storhøj.
at vedligeholde det lejede areal med ”Nordstien” på matr. Nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet, fra fællesarealet til Æblehegnet.
at vedligeholde omkringliggende arealer, f.eks. græsarealet ved Storhøjvejs udmunding i Hørretvej.

§2.
Enhver ejer af parceller udstykket fra matr. nr. 1 k Hørret by, Mårslet sogn, er forpligtet til at indtræde i Grundejerforeningen og er forpligtet til ved salg af sin ejendom at sørge for, at den nye ejer indtræder i foreningen. Enhver parcelejer er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter og forpligtelser og til at betale sin anpart af foreningens løbende forpligtelser.

Afløbsanlægget er overtaget som offentligt. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- reparations- og vedligeholdelsesarbejder af afløbsanlægget. Omkostninger i forbindelse med nævnte arbejder afholdes som hovedregel af Århus Kommune.

Ekstraomkostninger (f.eks. fjernelse af bygningsdele) i forbindelse med reparationer af ledningen, hvor denne er svært tilgængelig, kan kræves afholdt af den enkelte grundejer. Skader på bygninger, beplantning og plantestensmure forårsaget af ledningsbrud og deraf følgende reparationsarbejder er Århus Kommune uvedkommende.

Ejerne af parcellerne på Æblehegnet samt ejerne af parcellerne Hørretvej 135 og Hørretvej 137, der grænser op til den her nævnte udstykning, er berettiget til at indtræde i Grundejerforeningen.

§3.
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

§4.
Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med 10 dages varsel elektronisk eller pr. brev
til hvert enkelt medlem til den senest opgivne adresse.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning
3) aflæggelse af regnskab
4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5) valg af revisorer
6) eventuelt

Berettiget til at møde på generalforsamlingen er de i §2 nævnte ejere af parceller.

Hver parcelejer har én stemme. Ejer et medlem flere parceller, har han/hun én stemme for hver parcel. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til andre medlemmer eller advokat.

Medlemmer, der ejer parceller af matr. nr. 2 b og 2 e Hørret samt ejerne af 1 a og parceller herfra, har dog begrænset stemmeret: kun i anliggender som berører disse parceller.

Bestyrelsen fører særskilt regnskab for kommende vejudgifter, der ligeligt påhviler de 59 parceller fra matr. nr. 1 k.

§5.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændring.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest inden 4 uger efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenteredes antal, men vedtægtsændringsvedtagelse kræver 2/3 majoritet.

Eventuelle forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som foreningens medlemmer ønsker optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som de ordinære generalforsamlinger med mindst 8 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af foreningens medlemmer, skal indkaldelse ske inden 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget krav om afholdelse af generalforsamling.

§6.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter. Såvel bestyrelse som suppleanter vælges for et år ad gangen, således at der skal vælges en bestyrelse på hver generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsens afgørelser sker efter stemmeflerhed.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange optaget sine forslag om afstemninger.

I bestyrelsesprotokollen indføres også referat af generalforsamlingerne, og generalforsamlingsprotokollatet underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Valgbar til bestyrelsen er enhver parcelejer, som har stemmeret. Generalforsamlingen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed.

§7.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder.

§8.
På de ordinære generalforsamlinger vælges en revisor og en suppleant blandt foreningens medlemmer for ét år ad gangen.

§9.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§10.
Såfremt foreningen efter tilstandenes udvikling ikke mere har nogen betydning, kan foreningen opløses. Foreningen kan dog kun opløses med Århus Kommunes godkendelse og med en sådan majoritet, som er bestemt for vedtægtsændringer.

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2012.


Godkendelse
af vedtægter

I et brev dateret 25. marts 2003 fra Juridisk-Teknisk Kontor i Magistratens 2. afdeling godkender Århus Kommune
vedtægterne som ændret ved
generalforsamlingerne den 28. februar og 12. marts 2003.I et brev dateret 17. december 2012 fra Teknik og Miljø, godkender Aarhus Kommune
vedtægterne som ændret ved en
Ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2012.Bestyrelsen

Opdateret den 9.2.2013

udskriv