Storhøj Beboerforenings Vedtægter

Vedtægter for
Storhøj Beboerforening

§ 1
Foreningens navn er:
Storhøj Beboerforening.

§ 2
Foreningens formål er:

  • at anskaffe, vedligeholde og eventuelt udvikle legeplads(er), boldbane(r), gangstier og/eller andre aktivitetsområder for såvel børn som ungdom og voksne pa Storhøj.
  • at iværksætte arrangementer af underholdningsmæssig karakter som f.eks. jule-, fastelavns- og Sankt Hans-fester eller tilsvarende sammenkomster.
  • at iværksætte og lede idrætslige aktiviteter som boldspil, konditræning og anden sport.
  • at øge det personlige kendskab medlemmerne imellem gennem fællesarrangementer som traveture, spilleaftener, diskussionsmøder etc.
  • at holde nær kontakt med områdets foreninger, herunder Grundejerforeningen Storhøj, foreningerne i Mårslet m. v.
  • at varetage medlemmernes fællesinteresser over for byråd, amtsråd og andre myndigheder.

§ 3
Berettiget til at blive medlem af foreningen er alle beboere på Storhøj omfattende vejene Moselodden, Englodden, Marklodden, Kærlodden, Bakkelodden, Storhøjvej, Æblehegnet og Hørretvej.
Eventuelle ønsker fra andre end ovennævnte om optagelse i foreningen afgøres af foreningens ordinære generalforsamling.

§ 4
Kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb fastsættes af generalforsamlingen. Disse beløb gælder pr. parcel og dækker samtlige personer boende på parcellen.
Kontingent fastsat af den ordinære generalforsamling forfalder til betaling inden 1. juni. Kontingent fastsat af en ekstraordinær generalforsamling forfalder til betaling inden den af den ekstraordinære generalforsamling fastsatte dato, dog tidligst 3 uger efter, at generalforsamlingsreferat er omdelt til medlemmerne.
Ved betaling efter forfaldsdato forhøjes kontingentet med kr. 25,-. Kontingent, der trods påkrav ikke er betalt 3 måneder efter forfaldsdato, overgives til inkasso. Kontingentet kan derefter kun betales til inkassator, og der påløber inkassosalær m. v.

§ 5
Frigørelsesbeløbet pr. parcel fastsættes således, at de samlede frigørelsesbeløb til enhver tid dækker foreningens gæld.
Udmeldelse af foreningen kan ske uden varsel mod indbetaling af frigørelsesbeløbet.
Frigørelsesbeløb er gældende fra den af generalforsamlingen fastsatte dato, dog tidligst 3 uger efter at generalforsamlingsreferat er omdelt til medlemmerne.
I tilfælde af flytning bort fra foreningens område (jfr. § 3) forfalder frigørelsesbeløbet omgående, medmindre medlemsskabet i foreningen fortsættes eller overtages af parcellens nye beboere.
Forfaldent frigørelsesbeløb, der ikke betales senest 14 dage efter påkrav, overgives til inkasso. Beløbet kan derefter kun betales til inkassator, og der påløber inkassogebyr m.v. samt 1% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

§ 6
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær samt arbejdsudvalg. I tilfælde af stemmelighed indenfor bestyrelsen gælder formandens stemme dobbelt.
Valg til bestyrelsen finder sted hvert år på foreningens ordinære generalforsamling. Valget finder sted for 2 år ad gangen med halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der ikke står i restance med kontingent eller indmeldelsesgebyr. Ved forfald kan bestyrelsen supplere sig selv blandt foreningens valgbare medlemmer.
Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, eget arbejde, møder og- forhandlinger. Protokollen fremlægges på generalforsamlingen.

§ 7
Arbejdsudvalg nedsættes fortrinsvis på generalforsamlingen, men kan iøvrigt supplere sig selv. Et arbejdsudvalg består af mindst 2 medlemmer. Arbejdsudvalgets endelige sammensætning skal meddeles bestyrelsen senest 14 dage efter dets nedsættelse. Bestyrelsen udpeger blandt sin midte på det førstkommende bestyrelsesmøde en kontaktperson til arbejdsudvalget.
Overskud resp. underskud fra udvalgsarrangementer føres over foreningens kasse. Udvalgsarrangementer og -aktiviteter skal forud godkendes af bestyrelsen.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. Marts)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb for det følgende år
g) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af revisor og revisorsuppleant
j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt
Generalforsamlingen indkaldes elektronisk eller pr. brev til hvert medlem (hver parcel) senest 10 dage før generalforsamlingen. Hver parcel har 2 stemmer. Intet medlem kan dog repræsentere noget andet medlem, ej heller sin ægtefælle, uden at skriftlig fuldmagt foreligger. Et medlem kan kun bestride 3 fuldmagter, d.v.s. højst repræsentere 4 stemmer i alt.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for vedtægtsændringen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest 4 uger efter første generalforsamling til en ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenteredes antal, men vedtægtsændringers vedtagelse kræver 2/3 majoritet.

§ 9
Generalforsamlingsreferat og bestyrelsens endelige sammensætning udsendes til medlemmerne.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom overfor bestyrelsen, ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes skriftligt til hvert medlem senest 3 uger senere og med mindst 8 dages varsel.

§ 11
Revisor og revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen, vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb af jord og/eller indgåelse af andre økonomiske forpligtelser til en værdi af kr. 3.000,- (skriver tretusind) eller derover kræves dog mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift samt forudgående godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 13
Så længe foreningen er ejer af matr. nr. 6 aa Hørret by, Mårslet sogn, er den over for de parceller, der har tinglyst vedligeholdelsespligt for nævnte matr. nr., forpligtet til at varetage de administrative og økonomiske forpligtelser i forbindelse med arealets vedligeholdelse.

§ 14
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når alle økonomiske forpligtelser er opfyldt, og såfremt forslag til opløsning forud er optaget som selvstændigt punkt på en generalforsamlings dagsorden. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men 2/3 af de fremmødte ønsker sagen fremmet, skal der senest 1 måned efter indkaldes til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelsen af foreningens aktiver ved opløsningen.Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6.4.1972.
Ændret på den 1. ordinære generalforsamling den 11.4.1973,
på den 2. ordinære generalforsamling den 23.4.1974,
på den 1. ekstraordinære generalforsamling den 11.10.1974,
på den 4. ordinære generalforsamling den 9.4.1976,
på den 16. ordinære generalforsamling den 22.4.1988,
på den 31. ordinære generalforsamling den 9.4.2003 og
på den ekstraordinære generalforsamling den 13.4.2010

Opdateret den 17.7.2010

udskriv