Referat generalforsamling 2024

Storhøj Beboerforening den 9. april 2024

1       Velkomst

Formand Søren Tougaard, Æ4, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.

Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning.

2       Valg af dirigent

Søren Friis Jørgensen, S8, blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.
36 stemmeberettigede fremmødt og ingen fuldmagter.

3       Beretning

Formand Søren Tougaard, Æ4, aflagde beretning som følger.

Formål

Beboerforeningen varetager det sociale fællesskab på ”højen”. F.eks. at udvikle legeplads og boldbane, iværksætte sociale arrangementer som fastelavn og Skt. Hans. Det er intet krav om medlemskab, men langt de fleste husstande er heldigvis medlemmer.

Nye Beboere på Storhøj

Storhøj er en perle i nær Aarhus, der ikke fås meget skønnere. Omgivet af skov, marker, køer og heste og alligevel meget tæt på storbyen. Det gør vores område attraktivt. Det er der heldigvis også andre end Vurderingsstyrelsen, der mener.

Siden sidste generalforsamling er der kommet flere nye beboere til. Hans og Rita på Storhøjvej, Nicolas og Johanna på Æblehegnet, Svend Erik og Merete på Bakkelodden og senest Tum og Pelle i Aages gamle hus ligeledes på Bakkelodden. Meget stor velkommen til jer. Vi håber alle, I er faldet rigtig godt til.

Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at alle nye beboere fremover modtager en lille gave. Både for at byde velkommen og slå et slag for vores foreninger og fællesskab på højen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Storhøj Beboerforening består pt. af fem personer, der alle bidrager til foreningens ve og vel. Vi mødes 3-4 gange om året, hvor aktuelle spørgsmål bliver drøftet.

Med Henriks stop og Jacobs tidligere farvel til bestyrelsen i 2023, får vi brug for nye medlemmer, der har tid og lyst. Vi går ikke så meget op i kønskvoter og alderssammensætning. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du tænker: det er lige mig.

Arrangementer

I det forgangne år var vi uheldigvis ramt tørke, der gjorde det umuligt at få gang i Skt. Hans-bålet, som efterhånden har vokset sig stor. Vi håber, det bliver muligt i år.

Fastelavn, der ellers plejer at være et tilløbsstykke, blev heller ikke afholdt. Lisbeth Alnor, der ikke er her i aften og som sidder i Børneudvalget med Connie, har meddelt, at de kommer stærkt igen med aktiviteter til Skt. Hans og fastelavn næste gang. De opfordrer desuden til, at der bliver flere i udvalget, hvis nogen har lyst.

Traditionen tro har vi også afholdt to vedligeholdelsesdage, en om foråret og en om efteråret. Her var omkring 20 beboere med til at vedligeholde vores fællesarealer. Vi håber på, at mindst lige så mange har tid og lyst til at give et nap med til næste vedligeholdelsesdag den 20. april.

Økonomi

Vi er en sund forening med styr på økonomien. Det kan Anders fortælle mere om i sin beretning. Det giver naturligvis råderum til at investere i forbedringer på legepladsen og afholde arrangementer og aktiviteter, der støtter op om fællesskabet.

Fremtiden

I 2022 fik vi genetableret svævebanen. Siden er der ikke sket alverden på legepladsen, men vi vil rigtig gerne stadigt forny legepladsområdet. Til det formål har vi også afsat midler til projektet. Hvad det præcist skal omfatte, er endnu ikke afklaret. Det bliver vi klogere på i år.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer for at bakke op om foreningen. Vi fortsætter samarbejdet og arbejdet til gavn og glæde for Storhøjs beboere.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Storhøj Beboerforening.

3.1      Spørgsmål

Astrid: Hvad med al aktiviteten på tværs af fællesskaberne på Storhøj?

  • Svar: det kommer under udvalgenes beretninger

Beretningen godkendt med applaus.

4       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2024 viser 55 medlemmer.

Indtægter kr. 14.000,-, Udgifter kr. 2706,-. Det giver et overskud på kr. 11.293,-. Egenkapital på kr. 50.937,94.

4.1      Spørgsmål

Regnskabet godkendt med applaus.

5       Udvalgenes beretninger

5.1      Fællesarealudvalget

Undersøger markedet for muligheder for i første omgang at etablere gyngestativ, vippe og krolf.

Har kontaktet en del udbydere af legeredskaber mhp at indsamle priser.

Vi har fået en række tilbud med stærkt varierende priser, og er nu ved at udarbejde en plan for rækkefølgen af etableringen, og hvilke dele af arbejdet, vi evt. selv skal udføre. Herunder er det også interessant at se på forsikringsforhold vedr. legeredskaber  på fællesarealer.

5.1.1     Spørgsmål

Christoffer: Hvor mange penge er der sat af?
Kirsten: Vi har ingen forsikring.
Kirsten: Vippen er vist for farlig i den aktuelle tilstand!
Tove: Børnene har elsket ”supergyngen”, som sad på svævebanestativet.
Søren: hvad er eksempelvis prisen på et gyngestativ?

  • svar: ca 30.000 kr. uden montering og uden faldunderlag.

Britta: Er græs ikke godt nok som faldunderlag?

  • svar: nej, der skal sand under.

Christoffer: Det er vigtigt, at det holder i mange år.
Palle: Er det Grundejerforeningen eller Beboerforeningen, der finansierer?

  • Svar: Det er et miks.

5.2      Vedligeholdelsesudvalget

Kirsten Magnussen, E3:
Husk at komme til årets arbejdsdage som igen i år falder i ugerne 16 og 40, hhv. lørdag den 20. april kl. 10-13. og lørdag den 5. oktober kl 10-13.

5.2.1     Spørgsmål

Tove: Håber der også i år er kaffe og rundstykker – det er så hyggeligt, også for os, der ikke længere har så mange kræfter.

Pelle: Hvor mødes vi

  • svar: på fællesarealet.

Børge: Vi plejer at entrere med en muldvarpe-bekæmper, som Børge hidtil har haft kontakt med.

  • Svar: Fællesarealudvalget vil gerne løfte dette ansvar fremover.

5.3      Skt. Hans-udvalget

Jens Andresen, S6:
Forhåbentlig ingen afbrændingsforbud i år, hvor vi gerne skulle have et stort bål!

5.4      Børnefamilieudvalget

  • Ikke fremmødt.

5.5      Kulturtur-udvalget

Udvalget er nedlagt!

Nye kræfter efterlyses. Jesper de Neergaard, Æ2, har initiativet. Tum Singhota, B2, vil gerne melde sig!

5.6      Dræbersneglsdræberudvalget

Børge Helmer, S16: Alt tyder på, at dræbersneglene ikke længere udgør det store problem på Storhøj. Jeg har dog fortsat en sæk gift (Feramol) stående til fri afhentning i egen medbragte beholder/pose.
Det er nu i det tidlige forår, at der skal tages fat, hvis vi vil bekæmpe dem effektivt!

5.7      Storhøj hjemmeside

Henrik Ebbesen, Ma5, forestår løbende vedligeholdelse af hjemmesiden.

Sig endelig til, hvis I har gode ideer til indhold.

Hjemmesiden indeholder en adresseliste med telefonnumre og email-adresser. Det er disse adresser, der danner grundlag for rundsending af informationsemails, og derfor er det vigtigt, at I selv vedligeholder disse oplysninger via jeres login på siden. Hvis I ikke kan huske jeres eget login, kan det nulstilles på login-siden, ellers kontakt mig direkte.

Der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, så man hver torsdag får tilsendt “sidste nyt” fra Storhøj (når der er noget nyt at sende).

Lisbeth Alnor, K1, foreslår at man bruger Storhøj Facebooksiden ”Storhøj & Æblehegnet” https://www.facebook.com/groups/698819641043634 til daglig udveksling af gode ideer, og ad-hoc koordinering på tværs i foreningen.

5.8      Hørret Skov udvalget

Udvalget ligger i dvale.

5.9      Hjertestarter-udvalget

Carel: Hjertestarteren er aktiv og regelmæssigt efterset.

5.10    8320-rådet

Vi har to stemmer i rådet, og vi deltager i møderne efter behov.

5.10.1   Spørgsmål

Astrid: Kunne vi formidle referater fra rådets møder ud på Storhøj?

  • Svar: ja god idé.

5.11    Klubber og Kredse

5.11.1   Biografklubben

Vi tager i biografen en gang om måneden. De, der arrangerer, sender besked ud pr. mail, og man melder tilbage, om man vil med. Der er sammenkomst efter filmen i arrangørens hjem.
Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24, hvis du gerne vil være med.

5.11.2   Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse.
Stor aktivitet, hvor medlemmerne mødes jævnligt i diverse grupper. Hver gruppe har 5-6 medlemmer.
Der er åbent for flere medlemmer.
Britta Hansen, M6 hhv. Kirsten Magnussen, E3 er kontaktpersoner for to af klubberne.

5.11.3   Spiseklubber

Spiseklubberne er en gammel, stabil Beboerforeningstradition, som i øvrigt ikke belaster foreningens økonomi.
Fra traditionens begyndelsen vægtede man “god borgerlig mad”, det gør man vist stadig, men normerne har tydeligvis ændret sig. Overordnet set bidrager spiseklubberne forhåbentlig til kvaliteten af den sociale samfølelse på Storhøj.
Henvendelse til Karen og Arne Sørensen, Ma3.

5.11.4   Whiskyklub

Der har ingen aktivitet været i årets løb, men vi påregner at lave et arrangement til efteråret.
Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (?) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.
Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.
Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, Ma5.

5.11.5   Ældrestyrken

Vi har Snakkehjørnet, hvor vi mødes hver torsdag eftermiddag.
Vi indsamler affald i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.
Lisbet Thorendahl, Ma2, er kontaktperson.

6       Indkomne forslag

Anders: Foreslår at beboerforeningen afsætter 25.000,- til legepladsforbedring.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

7       Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med en indtægt på kr. 13.750,- samt udgifter på 28.000,-.
Kontingent fortsætter på kr. 250,-.

7.1      Spørgsmål

Kan vi risikere på et tidspunkt at skulle betale grundskat af fællesarealet?

  • Svar: nej, det tænker vi ikke.

Budget godkendt med applaus.

8       Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5. Henrik genopstiller ikke.
Ikke på valg: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Søren Tougaard.

Anders Fyllgraf, S26, blev genvalgt med applaus, samt
Jessica Carter, B1, og Bodil Lassen, Æ2, blev valgt med applaus.

9       Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Carel Larson, E4, trækker sig.
Arne Sørensen, Ma3 og blev valgt med applaus.
Suppleant: Frank Gisselmann, B7, blev valgt med applaus.

10    Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1   Fællesarealudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Karsten Hinge, S28, Ole Østergård, K6, Lars Vestergaard, S7, Kristian Niemann-Nielsen, K5, Knud Ramian, E6, Søren Tougaard, Æ4.

10.1.2   Vedligeholdelsesudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2, Lisbeth Alnor, K1, Kirsten Magnussen, E3, Lars Vestergaard, S7.
Vedligeholdelsesdage ligger fast hvert år i uge 16 og uge 40. Så nu ved I det!

10.1.3   Sct. Hans-udvalg

Jens Andresen, S6, Peter Hahn, E7, Ole Bonde, B4.

10.1.4   Børnefamilieudvalg

Lisbeth Alnor, K1 og Connie Hundsdahl, E7.

10.1.5   Kulturtur-udvalg

Jesper de Neergaard, Æ2, Tum Singhota, B2.

10.1.6   Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16.

10.1.7   Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Carel Larson, E4.

10.1.8   Hørretskov-udvalg

Er gået i dvale, men består ellers af følgende sovende medlemmer:

Peter Hahn, E7, Arne Sørensen, Ma3, Anegen Trillingsgaard, E6, Carel Larson, E4, Astrid Bertelsen, E1, Flemming Nørgaard, K2, Louise Bagger Brix, Stenege.

10.1.9   Hjertestarter-udvalg

Calle Larson, E4.

10.1.10             8320-rådet repræsentanter

Vi har meldt os ind i 8320-rådet, som tidligere var kendt som Mårslet Fællesråd. Dette råd er meget aktivt, og arbejder tæt sammen med Aarhus Kommune om udvikling af vores område, og har derfor stor betydning for vores alles nærmiljø.

Storhøj har to stemmer i rådet.

Bestyrelsen følger arbejdet, og bemyndiger (løbende/ad.hoc) to repræsentanter fra Storhøj til at deltage i møderne. Jens Brünnings, E1, og Anna Leth, S6, deltager gerne, ligesom andre gerne må melde sig på banen.

11    Eventuelt

Alice: Skal vi have nedsat et udvalg til 60-års fejringen – næste år?

Jesper: Kulturtur-udvalget tager initiativet. Send gerne dine bedste ideer til jesperdeneerg@gmail.com som glædeligt tager imod forslag til fejring.

Jens: Vandværksbestyrelsen siger, at vandpumperne skal skiftes i indeværende år, vandet forsvinder altså en enkelt dag på et tidspunkt.

Jens: Udgravning af Lauralyst pågår i løbet af året, og kan følges i Hørret Skov.

Pelle: Forslag om etablering af en ny klub: Køkkenhave og Svampeklub

Formanden takkede for god ro og orden, og en speciel tak til Søren for effektiv og kompetent styring af møderne.

Mødet slut 21:10

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.