Referat Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Storhøj den 28. september 2021

Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen til denne forsinkede generalforsamling.

Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning.

Generalforsamlingen blev indledt med fællessang: ”Storhøjsang” skrevet af Else Smidt.

1.      Valg af dirigent

Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

36 fremmødt + 1 fuldmagt. I alt 28 parceller repræsenteret.

2.      Beretning

Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger:

Så måtte vi også i år udsætte generalforsamlingen pga. Covid-19. Forhåbentlig for sidste gang!

Beretningen kommer derfor til at omhandle perioden fra sidste generalforsamling til i dag.

Til vores nye beboere vil jeg nævne, at Grundejerforeningen især tager sig af forhold til myndigheder og herudover økonomisk deltager i vedligeholdelsen af fællesarealet og stierne omkring Storhøj.

Først fortovene.

Vi fik i sidste periode kommunen til at reparere fortovsfliser på Storhøjvej, og som opfølgning har kommunen nu også repareret de værste fliser på lodderne, så det nu skulle være sikkert, også for gangbesværede, at færdes her.

Vi har endnu ikke hørt fra kommunen om tidsplanen for overdragelse af Storhøjvej og lodderne til Grundejerforeningen, så det afventer vi roligt. Vi har jo en lille formue i vores vejfond og skal ikke spare mere op på forhånd.

Da Grundejerforeningen også har til formål at vedligeholde fællesarealer har foreningen indkøbt en buskrydder til brug under vedligeholdelsesdagene.

Ellers har foreningen levet et indtil nu stille og roligt liv.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde både i år og tidligere.

2.1.     Spørgsmål?

-ingen-

Beretning godkendt med applaus.

2.2.     Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne

Tilføjelse til §1

at vedligeholde det lejede areal med ”Nordstien” på matr. nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet, fra fællesarealet til Æblehegnet.

at vedligeholde omkringliggende arealer, f.eks. græsarealet ved Storhøjvejs udmunding i Hørretvej.

Ændring til §6. Første sætning ændres til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

2.3.     Spørgsmål

Agerbirk, M7: Er Nordstien ikke tilhørende beboerforeningen?

Svar: Nej, Nordstien er ikke en del af ”Fællesarealet”, men blot et lejet areal, som skaffer adgang op til ”Fællesarealet”.

2.4.     Afstemning for begge punkter

28 parceller stemte for, hvilket iflg. vedtægterne ikke er tilstrækkeligt for vedtagelse, så derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.

3.      Regnskab og budget

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde regnskabet for foreningen med 62 husstande, som viser kr. 31.115,- i indtægter, kr. 7.959,- i udgifter, hvilket giver et overskud på kr. 23.156,53.

Egenkapital udgør kr. 88.888,58, hvoraf vejfonden udgør kr. 39.900,-.

Regnskab godkendt med applaus. Kan ses her:

Budgettet viser udgifter på kr. 21.600 til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr. 500,-.

Kontingentopkrævning for vejfonden fastsættes til kr. 0,-.

Budget godkendt med applaus.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kirsten takkede af efter 14 år som formand.

Bestyrelsen foreslår Marianne B. Johansen, S22, som nyt bestyrelsesmedlem. Marianne takker for valget.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgt med applaus, bestyrelsen ser herefter således ud:

  • Formand: Marianne B. Johansen, S22,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Søren Tougaard, Æ4,
  • Børge Helmer, S16

5.      Valg af revisor

Revisor: Carel Larson, E4, genopstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, genopstiller og blev valgt med applaus.

6.      Eventuelt

Henrik takkede på bestyrelsens vegne Kirsten for mange aktive år med et stort engagement og stor faglighed, som vi alle har nydt godt af.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 19:32.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.