Referat Generalforsamling 2023

Grundejerforeningen, Storhøj den 18. april 2023

Lisbeth Alnor, K1, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.

Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning og foredrag ved DoF Østjylland om områdets fugleliv.

1.      Valg af dirigent

Ole Østergaard Thomasen, K6, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

19 stemmeberettigede fremmødt + 1 fuldmagt.

2.      Beretning

Formand Marianne B. Johansen aflagde beretning som følger.

Der er i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vi har haft mange gode diskussioner, om vand, hække, stier, det gode fællesskab, og ikke mindst vores alles fællesareal. Stor tak til den flok af Storhøjere der lagde både hjerne, hjerte og håndkraft til genetableringen af svævebanen, og speciel tak til Karsten Hinge, som den absolutte krumtap.

Vi har drøftet kontingentet og sender det til afstemning. Vores anbefaling er, at det igen

nedsættes til 500 kr.

Hvad angår vand, så har vi ad flere gange rettet henvendelse til Mårslet Vandværk angående opsætningen af antenne, men kan nu konstatere med det blotte øje, at Mårslet Vandværk har besluttet, hvor den skulle opstilles.

Lisbeth og Marianne har været til et intro-møde i Mårslet Fællesråd, et aktivt og dynamisk råd, som gerne vil kendes under postnummeret 8320, da de tænker de repræsenterer hele området, og i den forbindelse vil vi gerne i bestyrelsen opfordre til, at en gerne to stiller op til rådet og repræsenterer os her på Storhøj.

Der er intet nyt fra hverken vej- eller vurderingsfronten.

Tak for denne gang.

2.1.     Spørgsmål?

Hvad med græsslåningen i år?:

Vi har valgt en ny leverandør af græsslåning, TopKapper, og ser frem til en bedre service end sidste år.

Vedr. nye vurderinger på vores ejendomme:

I den episke fortælling om de nye ejendomsvurderinger har styrelsen i første omgang udsendt nye vurderinger til udvalgte grundejere som en slags prøvesager.

Blandt andre har formand Marianne, S22, modtaget en sådan prøvesag, som hun har forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen er enig med Marianne i, at der forekommer en række underlige og kritisable forhold i denne vurdering, og har derfor opfordret Marianne til at indsende en klage over denne foreløbige vurdering, og samtidigt valgt at betale klage gebyret for Marianne grund.

Marianne er blevet oplyst, at hun kan forvente svar på klagen om 2 år!

Beretning godkendt med applaus.

3.      Regnskab og budget

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde regnskabet for foreningen med 62 husstande, som viser kr. 62.500,- i indtægter, kr. 17.457,- i udgifter, hvilket giver et overskud på kr. 45.043,10.

Egenkapital udgør kr. 121.791,86, hvoraf vejfonden udgør kr. 39.900,-.

3.1.     Spørgsmål

Knud: Legepladsudvalget barsler med en investeringsplan. Er der afsat penge til den?

Ja, når der foreligger en plan vil bestyrelsen se på det – men der er allerede afsat en del penge, som endnu ikke er blevet brugt.

Regnskab godkendt med applaus.

3.2.     Kontingentnedsættelse

Bestyrelsen foreslår kontingent nedsat til kr 500,- eftersom genetablering af svævebanen var billig, og der fortsat mangler en investeringsplan fra legepladsudvalget.

18 stemmer for

1 stemmer imod.

Budgettet viser udgifter på i alt kr. 24.700,- og indtægter på kr. 31.500,-.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr. 500,-.

Kontingentopkrævning for vejfonden fastsættes til kr. 0,-.

Budget godkendt med applaus.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Marianne og Børge genopstiller ikke.

Ole Østergaard Thomasen opstiller og blev valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

  • Ole Østergaard Thomasen, K6,
  • Anders Fyllgraf, S26, genvalgt
  • Henrik Munk Ebbesen, Ma5, genvalgt

Konstituering på næstkommende bestyrelsesmøde.

Suppleanter valgt med applaus:

  • Søren Tougaard, Æ4, genvalgt
  • Kristian Niemann Nielsen, K5, valgt

5.      Valg af revisor

Revisor: Carel Larson, E4, genopstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, genopstiller og blev valgt med applaus.

6.      Eventuelt

intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 20.00

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.