Beboerforening Generalforsamling 12. april 2016

Referat af Generalforsamling 2016

Storhøj Beboerforening den 12. april 2016

1         Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2         Valg af dirigent

Lisbeth Alnor, K1, blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

29 stemmeberettigede og 1 fuldmagt repræsenteret. 1 deltager uden stemmeret.

3         Beretning

Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger:

Det er en fornøjelse som formand at skulle aflægge beretning for en så aktiv forening som vores fælles beboerforening, der jo som bekendt er overbygning for de mange arbejdsudvalg, klubber og kredse, hvorfra langt de fleste fællesaktiviteter udgår.

Udvalgene er arbejdsudvalg, der nedsættes på generalforsamlingen til enten at fungere permanent – f.eks. vedligeholdelsesudvalget, kultur-tursudvalget, Sct. Hans, eller til at løse en konkret opgave, f.eks. solcelleudvalget.

Klubber og kredse dannes af beboere omkring interesse, f.eks. biografklubber, litteraturklubber og ikke at forglemme whiskyklubben. Her er bred spændvidde og ingen formelle grænser. Interesserede finder sammen eller forsøger at komme med i en eksisterende klub.

Jeg vil her nævne de af årets arrangementer, som alle beboere har været indbudt til:

  • vedligeholdelsesweekender midt i april 2015 og i efteråret 2015.
  • skattejagt i Hørret Skov med 34 deltagere, arrangeret af Alice og Karsten Hinge.
  • besøg på det nye Moesgaard Museum med 25 deltagere, ved Jens Andresen
  • besøg på Lille Vildmose centret i Storvorde i Himmerland i juni med Peter Hahn som vejleder.
  • Sct. Hans bål på fællesarealet blev som vanligt et hyggeligt socialt samvær.
  • I september arrangerede Aage en række spiseklubber, og det kan kun anbefales at melde sig til næste efterår.
  • Til fastelavn arrangerede børnefamilieudvalget tøndeslagning og hygge for både børn og voksne.

I august skrev det på sidste generalforsamling nedsatte udvalg vedr. solcellepark, at udvalget bestående af Poul Spliid, Chr. Iversen og Calle Larson, at det for tiden ikke kan betale sig at etablere et fælles solcelleanlæg. Det har bestyrelsen taget til efterretning og udvalget er på standby til evt. bedre tider for alternativ energi.

Vi har fået en flot hjemmeside, som indbyder til en mere aktiv deltagelse fra beboerne. Henrik er webmaster og han oplyser, at der stadig arbejdes med layout og detaljer, der skal lette brugen. Så kom endelig med kritik og gode ideer.

Vi har konstateret, at kommunen har haft nye planer for bustrafik – affødt af den kommende letbane – i høring. Da det af rapporten fremgik, at vi ser ud til at blive bedre bus-betjent med ½-times drift, har vi ikke reageret.

Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsesmedlemmerne og alle I andre, som har bidraget til fællesskabet og det gode liv her på Storhøj. En særlig tak til Bodil Lassen, som i mange år har deltage i bestyrelsen og forsynet os med gode ideer. Bodil stopper i bestyrelsen pga. sit arbejde, der ofte forhindrer deltagelse.

3.1        Spørgsmål

-ingen.

Beretningen godkendt med applaus.

4         Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Anders Fyllgraf fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2016 fremstod med et overskud på kr. 8.106,-, hvilket skyldes, at vi ikke har nået at investere i opgradering af legepladsen. Med 57 kontingentbetalende medlemmer har indtægten været kr. 14.250,- mens udgifterne androg kr. 6.143,-. Egenkapital på kr. 57.486,-.

Regnskabet godkendt med applaus.

5         Udvalgenes beretninger

5.1        Vedligeholdelsesudvalget

Et fint fremmøde til årets vedligeholdelsesdage. Det lykkes at holde arealet i en rimelig stand.

Almindelig oprydning og beskæring.

Rydning af hegnet mod nordstien ud mod marken, så bonden nu kan få sin 1m mark tilbage. Den vil blive pløjet op til efteråret.

Husk vedligeholdelsesdage i næste weekend.

5.2        Skt. Hans-udvalget

Afholdt med succes endnu en Sct. Hans aften. Heks og tale går på skift mellem lodderne, og turnus styres med hård hånd af udvalget.

5.3        Børnefamilieudvalget

Fastelavnsfest afholdt. Rigtigt hyggeligt med stor tilslutning.

Før-Sct.Hans arrangement på boldbanen på fællesarealet.

Skilt med “Legende Børn” sat op på Storhøjvej.

5.4        Legepladsudvalget

Karsten, S26, reparerer, hvis der opstår problemer.

Planlægger opgradering af legepladsen. Første initiativ er opførsel af et shelter.

Modtager gerne forslag til andre initiativer.

Knud Ramian: Fugleinteresserede på højen savner et rigere udvalg af fugle. Kunne det tænkes ind i den fremtidige udvikling af området?

5.5        Kulturtur-udvalget

Næste tur er under planlægning, men målet endnu ikke fastsat.

5.6        Storhøj hjemmeside

Opfordrer til at folk benytter den. LÆS DEN: www.storhoej.dk

Holdes opdateret med referater og diverse nyheder.

Henrik gennemgik hovedstrukturen på hjemmesiden, og opfordrer de forskellige udvalg til at bidrage med fortællinger og billeder fra diverse arrangementer.

5.7        Solcellepark-udvalg

Udvalget har undersøgt forskellige muligheder for etablering af en solcellepark i området.

Konklusionen er, at det stort set er umuligt at få økonomi i et sådant projekt.

Anlægsomkostninger for fællesanlæg: 1,6 mill. kroner. Hvis det fordeles på 25 parceller bliver det ca. 70.000,- per parcel. Det er der ingen økonomi i på baggrund af den aktuelle afregningspris.

Den pt. bedste mulighed er private anlæg, hvor egetforbruget kan modregnes.

Udvalget går videre med kommunikation med kommunen i forbindelse med den aktuelle debat-runde vedr. alternativ energi i Aarhus Kommune, der har som mål at være CO2-fri i år 2030.

5.8        Handyman-udvalg

Carel Larson gennemgik resultatet af udvalgets arbejde. Der findes nu en vejledning på hjemmesiden her: https://www.storhoej.dk/faellesskabet/haandvaerkerguide/. Her kan man dels anbefale nye håndværkere og dels se, hvem andre har anbefalet.

5.9        Bedsteforældreudvalg

Tanja Brøns og Kirsten Magnussen tager initiativ til at organisere formen.

5.10     Trafik og Veje

Ingen aktivitet i året løb. Håndteres til dels under børnefamilieudvalget.

5.11     Dræbersneglsdræberudvalget

Børge, S16, har stadig en del gift liggende til fri afhentning (Feramol). Det er en fordel at angribe dem tidligt på året.

5.12     Klubber og Kredse

5.12.1    Biografklubben

Set mange gode film. En god måde at komme af sted på. Klubben er meget stor. Vi ser en film hver måned. Deltagerantallet svinger mellem 0 og 26.

Foretrækker Malling Bio for at støtte de lokale kræfter.

Meget socialt arrangement, og yderst anbefalelsesværdigt. Som regel afsluttes med kaffe og the på Højen.

Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24.

5.12.2    Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse:

Den oprindelige har 5 medlemmer hvoraf efterhånden kun 2 bor på Storhøj. Har i år 32 års jubilæum.

2’eren er fra ’94, der er 4 medlemmer.

Den nye kreds, ca. 10 år gammel og har 6 medlemmer. Læser sammen ca. 1 gang per måned.

En hel ny kreds fra 2012 på 12 medlemmer heraf 6 fra Storhøj. Den er rigeligt stor. Mødes ca. hver anden måned.

5.12.3    Spiseklubber

Hver vinter arrangeres spiseklubber (sept – maj).

Man hygger sig med god mad og et glas rødvin.

4½ klubber i året der gik. Der er fælles tilmelding, og udvalget fordeler på grupper af 6-8 personer. Nye deltagere efterlyses.

Henvendelse til Aage Jørgensen, B2.

5.12.4    Whiskyklub

Mange gode gyldne dråber er randt i halsen.

Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (!) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.

Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.

Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, K10.

5.12.5    Ældrestyrken

Der er fælles affaldsindsamling søndag den 17. april kl. 14:00.

Vi indsamler i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.

Lisbet Thorendahl, M2, er kontaktperson.

6         Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget en opfordring til at arrangere en 45-års jubilæumsfest på Storhøj.

Meningen er, at tidligere beboere og børn på højen inviteres.

Sidste gang et lignende arrangement blev afholdt, var der over 200 deltagere.

Forsamlingen tilkendegiver ved håndsoprækning, at dette er en god idé.

Søren Tougaard, Æ4, Gitte Ladefoged, K3, Børge Helmer, S16, og Alice Hinge, S26, organiserer.

7         Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med indtægter på 14.250,-, og udgifter på 36.106,- heraf kr. 28.000,- afsat til legepladsfornyelse.

Indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb fastsat til kr. 0,-.

Budget godkendt.

Kontingent fastholdes på kr. 250,-.

Budget godkendt med applaus.

7.1        Spørgsmål

Er vi stadig medlem af Mårslet Fællesråd? – ja, vi deltager, men vi kan også løbende orientere os på www.maarslet.net.

Vi kunne have en interesse i, at der etableres tilstrækkelige P-pladser ved den kommende letbane. Bestyrelsen tager dette op.

8         Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, K10.

Ikke på valg: Alice Hinge, S30, Bodil Lassen, Æ2, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

Bodil ønsker at trække sig.

Børge, Anders, Henrik, og Søren Tougaard, Æ4, blev valgt med applaus.

9         Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Steen Mikkelsen, Emiliehøj16, blev valgt.

Suppleant: Carel Larson, E4, blev valgt.

10     Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1    Vedligeholdelsesudvalg

Michael Timo Johansen, E8, Henrik Munk Ebbesen, K10, Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2 – alle genvalgt.

10.1.2    Sct. Hans-udvalg

Anna Leth, S6, Maja Vonsbæk, S12, Henrik Tiedemann, S12, Aage Jørgensen, B2, Josef Sørensen, B9, Katrine Gejl, B9, Anne Bruse, S26, – alle genvalgt. Lotte og Ole Bonde, B4, tiltrådt.

10.1.3    Børnefamilieudvalg

Tanja Brøns (formand), S8, Anne Bruse, S26, Gitte Ladefoged Nielsen, K3, Thea Andersen, K6, genvalgt.

10.1.4    Legepladsudvalg

Anders Fyllgraf, S26, Søren Friis Jørgensen, S8, Jens Andresen S6, Christopher Andkjær, K3, Karsten Hinge, S30, Jesper Pedersen, K6 – genvalgt.

10.1.5    Kulturtur-udvalg

Jens Birk Lauridsen, Æ3, Birgit Stensgaard, S24, Aage Jørgensen, B2, – genvalgt.

10.1.6    Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16, Bodil Lassen, Æ2, Carel Larson, E4, – genvalgt.

En hel sæk gift står klar til portionsvis afhentning hos Børge.

10.1.7    Bedsteforældreudvalg

Forslag om at dette organiseres via hjemmesiden. Der kunne etableres af en telefonliste.

Tanja og Kirsten Magnussen tager initiativ til at organisere formen.

Hjemmesiden kan bruges som forum eller formidling.

10.1.8    Trafik og Veje

Børnefamilieudvalget undersøger alternativer, og koordinerer med bestyrelsen.

10.1.9    Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, K10, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, genvalgt.

10.1.10Solcellepark-udvalg

Poul Spliid, H143, Carel Larson, E4, holder et vågent øje med kommunens planer. Genvalgt.

10.1.11Handyman-udvalg

Knud Ramian, E6, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, Lis Bøttcher, M5, genvalgt.

Se guiden her på hjemmesiden. Genvalgt.

11     Eventuelt

-ingen diskussion.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Kirsten takkede dirigenten for den kompetente styring af mødet.

Mødet slut 21:10.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.