Grundejerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Storhøj den 25. april 2017

Vi startede med forårssangen: “En vise til Storhøjs pris”.

1. Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2. Valg af dirigent

Linda, B6, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

25 stemmeberettigede fremmødt og én uden stemmeret.

3. Beretning

Kirsten aflagde beretning som følger.

Af hensyn til nytilflyttere vil jeg starte med at nævne, at vores grundejerforening har alle grundejere i Storhøjudstykningen som tvungne medlemmer og som frivillige medlemmer de fleste af grundejerne på Æblehegnet.

Grundejerforeningen har i dag ikke mange opgaver.

Den skal varetage det officielle forhold til Aarhus Kommune – for eksempel være den forening, der på alles vegne udtaler sig, hvis vi skal høres om lokalplanforslag eller lignende.

Da Storhøjvej med tilhørende lodder for længst er overgået fra privat vej til offentlig vej med offentlig vejbelysning; og da vandforsyningen ligeledes er blevet offentlig, har foreningen ikke længere nogen opgaver her.

Til gengæld har Grundejerforeningen efter vedtægtsændringerne i 2012 efterhånden fået den økonomisk væsentligste opgave i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealet, nemlig omkostningerne til græsslåning.

For et års tid siden har Grundejerforeningen fået opsat skilte med “Legende Børn” på Storhøj, for at få kørende til at holde lav hastighed. Med de mange små børn på Storhøj giver det mig anledning til, også her i aften, at indskærpe, at vi skal køre langsomt både op og ned ad Storhøjvej. Nedad skulle det give sig selv, da der er højre-vigepligt for udkørende fra lodderne. Det er en god idé at nøjes med 2. gear både op og ned.

I det forløbne år har jeg som repræsentant for såvel Grundejerforeningen og Beboerforeningen deltaget i et møde i Mårslet Fællesråd, som arbejder med en helhedsplan for Mårslet. Arbejdet, som er meget flot og professionelt udført, kommer, så vidt jeg kunne se, ikke til at berøre os her på Storhøj. Jeg nævnte vores ønske om at få etableret parkering ved toget, den nye letbane. Kommunens holdning er at se tiden an og bedømme behovet hen ad vejen.

Bestyrelsen ønsker ordnede forhold omkring Nordstien, da vi fremover skal til at betale leje af jorden, som stien forløber på. Vi er i kontakt med Spliid Petersen, som ejer jorden. Han vil undersøge, om vi kan købe jorden ved Nordstien, eller om vi skal leje jorden. Vi får med tiden brug for at vide, hvor skellet ud til stien, altså Spliids ejendom, er, så vi ønsker at finde skelpælene af hensyn til, at vi på et tidspunkt eventuelt skal købe jorden, så I, der skal i gang hermed, vil på et tidspunkt høre nærmere.

Vi har i lighed med tidligere år holdt administrationsudgifterne så lave som muligt ved bla. at have bestyrelsesmøder i forbindelse med beboerforeningsmøderne og ikke haft anledning til at kontakte myndighederne i årets løb.

Man kan således stadig med en vis berettigelse sige, at Grundejerforeningen fortsat lever et stille liv.

3.1.  Spørgsmål?

Knud: Aarhus vil i stigende omfang forsøge at tilbageføre veje tilbage til grundejerne. Ved vi noget om det?

Palle: Ifølge byrådsreferater skal alle småveje, der er blinde, overføres til grundejerne fra og med 2021. Forventet pris 1500,- per år per lodsejer til vedligeholdelse. Foreslår at vi snarest begynder at opkræve beløb til vedligeholdelse, så vi er klar til overtagelsen.

Palle: Hvad med stien vest om området – hvem ejer den? –

Svar fra Karsten: stien er en del af fællesarealet og dermed tilhører den foreningen.

Beretning godkendt med applaus.

4. Regnskab og budget

Anders Fyllgraf fremlagde regnskabet, 64 husstande som viser kr. 22.335,- i indtægter, og et underskud på ca. 1.182,- kr.

Egenkapital på kr. 24.009,-.

Regnskab godkendt med applaus.

 

Budgettet viser udgifter på kr. 22.150,- til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr 350,-.

Budget godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen genvalgt med applaus, og består således af:

  • Formand: Kirsten Houmann Magnussen, E3,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Søren Tougaard, Æ4,
  • Børge Helmer, S16

6. Valg af revisor

Steen Mikkelsen, genvalgt med applaus.

Suppleant: Carel Larson, E4, genvalgt med applaus.

7. Eventuelt

-ingen

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 19:36.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.