Mærket: 2017

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

Hos Kirsten 1         Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2         Konstituering Formand: Kirsten Houmann Næstformand: Søren Tougaard Kasserer: Anders Fyllgraf Sekretær: Henrik Ebbesen 3         Opfølgning på Generalforsamlingen Angående forslag om ansøgning om hjertestarter. Kirsten og Børge skriver en ansøgning. 4         Arbejdsudvalgene Lotte overbringer

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen Afbud fra: ingen 1         Velkomst Kirsten bød velkommen 2         Konstituering Formand: Kirsten Houmann. Kasserer: Anders Fyllgraf. Sekretær: Henrik Ebbesen. 3         Økonomi Indestående på ca. kr. 33.000,-. 4         Overgang til Privat Vej Kommunalbestyrelsen har vedtaget at vores område skal overgå til

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Storhøj Beboerforening den 25. april 2017 1          Velkomst Kirsten bød velkommen. 2          Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 27 stemmeberettigede. 1 deltager uden stemmeret. 3          Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Grundejerforeningen Storhøj den 25. april 2017 Vi startede med forårssangen: “En vise til Storhøjs pris”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 25 stemmeberettigede fremmødt og én uden stemmeret. 3. Beretning Kirsten

Læs mere

Jubilæumsfest – Storhøj 45 år

Kære Storhøj’ere, nuværende som forhenværende 45-års jubi­læums­festen den 19. august 2017 nærmer sig, og meget skal på plads før sommerferien (ikke mindst tilmelding og betaling, se nedenfor). Festen vil starte kl. 13.00 på fællesarealet ved bålpladsen, bl.a. med lidt fysisk udfol­delse: et Storhøjløb, med præmier til de rappeste i hver aldersgruppe, aktiviteter for de mindre/yngre

Læs mere

Generalforsamling Beboerforeningen 25. april 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening tirsdag den 25. april 2017 kl 19.30 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: a) Valg af dirigent b) Formandens beretning c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse d) Udvalgenes beretninger e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. Marts) f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 25. april 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj tirsdag den 25. april 2017 kl 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent 2) aflæggelse af beretning 3) aflæggelse af regnskab 4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg: Kirsten Houmann Magnussen, E3, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, M5 Suppleanter på valg: Alice Hinge, S30, Børge Helmer, S16.

Læs mere

Beboerforeningen Bestyrelsesmøde 21. marts 2017

Hos Alice 1         Alice bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge,. Afbud: Søren Tougaard. 2         Siden sidst Foreningen havde en fornøjelig tur til BoraBora med efterfølgende buffet og masser af drikkelse. Søren regner fortsat med at byde Hørretvej 135 velkommen. Fastelavnsfest afholdt. Desværre ikke ret mange deltagere. Nytilflyttere på

Læs mere

Grundejerforeningen Bestyrelsesmøde 21. marts 2017

hos Alice Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Børge Helmer Afbud fra: Søren Tougaard 1         Velkomst Alice bød velkommen 2         Siden sidst Kirsten har været til møde i Mårslet Fællesråd. De arbejder med en “Helhedsplan” for Mårslet. Kirsten nævnte muligheden for at få etableret en parkeringsplads ved toget. Kommunens holdning er at se

Læs mere