Generalforsamling Grundejerforeningen 23. April 2019

Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen.
Vi startede med fællessangen: “Grøn er vårens hæk”.

1.      Valg af dirigent

Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

23 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt.

2.      Beretning

Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger:

Til orientering for evt. nye medlemmer kan jeg oplyse, at vores to foreninger her på Storhøj har forskellige formål og et enkelt fælles mål.

Det fælles mål er vedligeholdelse af fællesarealerne.

Grundejerforeningen skal derudover varetage medlemmernes interesse i forhold til offentlige myndigheder og forsyningsselskaber. Da der er tvunget medlemskab af grundejerforeningen for grundejerne på Storhøjvej og tilstødende lodder, må grundejerforeningen ikke afholde udgifter til andre ting. Derfor har vi også en beboerforening til alt det sjove.

Grundejerforeningen har i det forløbne år afholdt udgifter til fællesarealet og derudover har bestyrelsen reelt ikke lavet andet end at udarbejde forslag til vedtægter for en vejfond, som vi vender tilbage til under punkt 4 på dagsordenen. Vi ved nemlig, at vi på et tidspunkt indenfor de næste 10-15 år skal overtage vores interne vejnet som privat fællesvej. Vi har endnu ikke hørt noget fra kommunen, så der går mindst fem år inden det bliver aktuelt.

Til gengæld er bestyrelsen billig. Vi holder vore møder sammen med beboerforeningens bestyrelse, hvor der er et stort navnesammenfald. Derved holdes omkostningerne nede på et minimum.

2.1.     Spørgsmål?

-ingen-

Beretning godkendt med applaus.

3.      Regnskab og budget

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde regnskabet for foreningen med 64 husstande, som viser kr. 61.937,73 i indtægter, og et overskud på kr. 50.718,28.

Egenkapital på kr. 81.513,46.

Regnskab godkendt med applaus. Se regnskabet her

Budgettet viser udgifter på kr. 21.600 til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr. 350,-.
Kontingentopkrævning for vejfonden fastsættes til kr. 700,-.

Budget godkendt.

4.      Vejfondens vedtægter.

Kirsten Magnussen gennemgik forslaget til vedtægter.

Vedtægter vedtaget enstemmigt.

4.1.     Forslag:

Fra og med 2018 opkræves kr. 700,- per år til en vejfond til dækning af kommende udgifter ifm. kommunalbestyrelsens vedtagelse af den såkaldte ”Harmonisering af veje”, som forklaret under formandens beretning.

4.2.     Spørgsmål:

Arne, Ma3:
Hvor stor skal sådan en fond være? Andre steder har de kr. 2.000 stående som buffer til drift og vedligeholdelse?

Driften skal vel finansieres løbende?

Karsten, S30:
Vi kan roligt fortsætte med at spare op, fordi vi jo skal have en vis buffer.

Kirsten, E3:

Forslag om at vi fortsætter opsparingen som den er startet, og så vurderer fra år til år, om vi skal justere kontingentet i forhold til fondens størrelse.

Anders, S26:

Lad os vurdere fra gang til gang.

Arne, Ma3:

De kommunale regler fastlægger, at hvis der er over 50% gennemkørende trafik, så kan en vej ikke udlægges til privat vej. Dette er værd at have i baghovedet, når vi skal forhandle med kommunen om eventuel overtagelse af Storhøjvej, der jo overvejende har gennemkørende trafik.

4.3.     Afstemning

Generalforsamlingen vedtager, at kontingentet fortsætter med kr. 700,- pr år, og at det vurderes fra år til år.

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen genvalgt med applaus, og består således af:

  • Formand: Kirsten Houmann Magnussen, E3,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26,
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Søren Tougaard, Æ4,
  • Børge Helmer, S16

6.      Valg af revisor

Revisor: Carel Larson, E4, opstiller og blev valgt med applaus.
Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, valgt med applaus.

7.      Eventuelt

-ingen

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 19:35.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.