Generalforsamling Beboerforeningen 23. April 2019

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Valg af dirigent

Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

23 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt.

3       Beretning

Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Et år er gået, siden vi sidst havde generalforsamling. De forskellige aktiviteter, der har fundet sted, viser, at vi stadig er en aktiv forening, som sætter fællesskabet højt. Det er derfor med fornøjelse, at jeg som formand på ny skal aflægge beretning om årets gang.

Hvis man ser på Storhøj udefra, er vi i den tid jeg har boet her (14 år) gået fra at være et sølvbryllups- nej nærmere et guldbryllupskvarter uden småbørn – der var vist to i alt – til nu at være et meget levende og legende kvarter med mange små og nogle større børn. En udvikling vi har ønsket og arbejdet på via fællesarealet og arrangementer for børn mv.

Vi er en aktiv forening, hvor bestyrelsen blot er toppen af en paraply medens arbejdsudvalgene og interessekredsene udgør fundamentet af fællesskabet og livet i beboerforeningen.

Jeg vil her blot nævne de arrangementer, som alle beboere har været indbudt til i det forløbne år:

  • Fælles arbejdsdage på fællesarealerne,
  • Sct. Hans fest på fællesarealet (dog uden bål),
  • Musikføstival hos Peter og Connie, E7,
  • Spiseklubber som Aage Jørgensen arrangerer,
  • Arrangement om Johs. V. Jensen, ”Kongens Fald”, hvor Aage Jørgensen holdt et oplæg,
  • Teatertur til forestillingen ”Kongens Fald” på Aarhus Teater,
  • Fastelavnsfest,
  • Og senest indsamling af affald på Hørretvej med efterfølgende øl og flødeboller.

Det skal nævnes, at alle de nævnte arrangementer er indbudt af relevante udvalg, kredse og lign.

På fællesarealet ligger byggemateriale til en solid balancebane, der vil blive opstillet tæt ved shelteret til fælles glæde for børnene.

Jeg vil til slut takke bestyrelsesmedlemmerne og alle I andre, som har bidraget og fortsat bidrager til det gode liv her på Storhøj!

3.1      Spørgsmål

-ingen.

Beretningen godkendt med applaus.

4       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2019 fremstod med et underskud på kr. 16.517,70. Indtægten har været kr. 13.750 mens udgifterne androg kr. 30.267,70. Egenkapital på kr. 33.199,34. Se regnskabet her

4.1      Spørgsmål

-ingen-

Regnskabet godkendt med applaus.

5       Udvalgenes beretninger

5.1      Vedligeholdelsesudvalget

En enkelt vedligeholdelsesweekend afholdt i efteråret med godt 25 deltagere.

5.2      Skt. Hans-udvalget

Arrangementet forsøges gentaget i år – nu med bål!

5.3      Børnefamilieudvalget

Fastelavnsfest for alle blev afholdt på Kærlodden med stor succes og deltagelse af børn, forældre og bedste forældre.

5.4      Legepladsudvalget

Anders annoncerer, at en ny balancebane sættes op den 11. maj. Svævebanen står ligeledes overfor en renovering.

Karsten, S26, reparerer svævebanen, hvis der opstår problemer.

5.5      Kulturtur-udvalget

Birgit, S24: Udvalget forventer at lave en ny tur indenfor ”den nærmeste fremtid”.

5.6      Storhøj hjemmeside

Der er sidste forår indarbejdet overholdelse af den nye persondataforordning, GDPR.

Opfordrer til at folk benytter den. LÆS DEN: www.storhoej.dk

Knud, E6, vil gerne have et ’notifikations-værktøj’, så man automatisk kan få notifikationer lige så snart, der sker noget på siden. Henrik har lovet at etablere dette.

5.7      Handyman-udvalg

Det bliver ikke brugt ret meget.

Birgit, S24: Det et en god ide med listen, men husk nu for pokker at anmelde dine gode håndværkere.

5.8      Bedsteforældreudvalg

Kirsten foreslår det nedlagt, da der ikke har vist sig noget behov.

5.9      Dræbersneglsdræberudvalget

Børge, S16, har en ny sæk gift (Feramol) stående til fri afhentning i egen medbragte beholder/pose. Det er en fordel at angribe sneglene tidligt på året.

5.10    Hjertestarter-udvalg

Calle, E4: Det ser ud til, at antallet af hjertestartere i Danmark stiger fra år til år. Det viser sig dog at være svært at få en bevilget af Tryg-fonden her til Storhøj. Vi har over årene sendt fire ansøgninger i alt, og den seneste forventer vi svar på ca. 1. juni. Hvis det viser sig, at denne heller ikke går igennem, vil udvalget foreslå, at foreningen selv anskaffer sig én. Pris vil være ca. kr. 20.000. Den må gerne hænge i carporten hos Karen og Arne, Ma3.

Knud, E6: Når vi får en hængt op, så skal vi også uddannes som hjerteløbere, så vi har 5-6 lokale personer, som er klar til at rykke ud.

Knud, E6: 73% af alle hjertestop sker i private hjem. Kun 10% overlever et hjertestop, 865 hjertestop om året i Østjylland. Desværre er der så få hjertestartere, at de endnu ikke slår igennem på statistikkerne.

En hjertestarter kræver en stor indsats! Der skal nedsættes et meget aktivt udvalg, der dels skal sørge for at holde uddannelse ved lige, og dels vedligeholdelse af selve apparatet.

Der er nogle etiske overvejelser. Der vil være et implicit krav om, at hver enkelt tager stilling til dels om man vil assistere andre, når nu muligheden er der, og dels om hver enkelt vil genoplives eller ej. 10% af dem, der overlever, får varige men. Det må være op til den enkelte at overveje disse etiske aspekter.

Karsten, S26: I denne forsamling er vi alle ved at være gamle, og selvfølgelig dermed i målgruppen. Men er vi ikke ved at være for gamle til at løbe rundt i området med en hjertestarter under armen. Jeg synes de unge mennesker skal på banen. Det er dem, der har energien til at kaste sig ind i dette projekt.

Arne, Ma3: Jeg er meget i tvivl om det er en god ide, at anskaffe en hjertestarter. Det er umådeligt vigtigt, at vi får en god og stabil organisation, der kan understøtte dette.

Kirsten, E3: Det er i den grad os halv-gamle, der skal være hjerteløbere. Det er os, der er hjemme i løbet af dagen.

Knud, E6: Det er gratis at blive uddannet, og det er ikke svært at benytte en hjertestarter.

Michael, E8: Forslag om, at der skal være en aktiv formand – det kunne være det nuværende udvalg.

Karen, Ma3: Skal vi også have noget ventilationsudstyr, for at kunne få lungerne i gang? Det er måske ikke alle, der har lyst til at give kunstigt åndedræt?

Calle, E4: Udvalget vil gerne tage teten for at organisere.

(Undskyld til dem, hvis bemærkninger jeg ikke fik noteret)

Afstemning: 23 stemte for at foreningen anskaffer en selv, hvis Tryg skulle svigte.

5.11    Klubber og Kredse

5.11.1   Biografklubben

Foretrækker Malling Bio for at støtte de lokale kræfter.
Meget socialt arrangement, og yderst anbefalelsesværdigt. Som regel afsluttes med kaffe og the på Højen.
Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24.

5.11.2   Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse:
Den oprindelige har fem medlemmer hvoraf efterhånden kun to bor på Storhøj.
2’eren er fra ’94, der er seks medlemmer.
Den nye kreds, ca. 13 år gammel og har seks medlemmer. Læser sammen ca. 1 gang per måned.
En hel ny kreds fra 2012 på 12 medlemmer heraf seks fra Storhøj. Den er rigeligt stor. Mødes ca. hver anden måned.

5.11.3   Spiseklubber

Hver vinter arrangeres spiseklubber (sept – maj). 
Man hygger sig med god mad og et glas rødvin.
Aage udsender indbydelse først på efteråret. Der er fælles tilmelding, og udvalget fordeler på grupper af 6-8 personer. Nye deltagere efterlyses.
Pt. 3 aktive grupper.
Henvendelse til Aage Jørgensen, B2.

5.11.4   Whiskyklub

Mange gode gyldne dråber er randt i halsen. 
Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (?) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.
Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.
Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, Ma5.

5.11.5   Ældrestyrken

Desværre var der kun to (2) var mødt op til året indsamling!
Vi indsamler i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.
Lisbet Thorendahl, Ma2, er kontaktperson.
Lisbet har fået anlagt græs på hjørnet, så nu har vi dermed fået etableret et snakkehjørne, hvor man kan ”hænge ud”. Hver torsdag 16-17.30 med start 2. maj 2019 mødes man med sin kaffe på ”snakkehjørnet”.

6       Indkomne forslag

Forslag om indkøb af hjertestarter – se ovenfor.

7       Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med indtægter på 13.750, og udgifter på 13.500. Indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb fastsat til kr. 0,-.
Kontingent fastholdes på kr. 250,-, da der er plads til indkøb af hjertestarter, hvis det skulle være nødvendigt.
Budget godkendt med applaus.

8       Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Lotte Bonde, B4, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3. Alle modtager genvalg.

Ikke på valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5. 

Lotte, Søren og Kirsten blev genvalgt med applaus.

9       Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Carel Larson, E4, opstiller og blev valgt med applaus.
Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, valgt med applaus.

10    Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1   Vedligeholdelsesudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2, Lisbeth Alnor, K1 – alle genvalgt.
Vedligeholdelsesdage ligger fast hvert år i uge 17 og uge 40. Så nu ved I det!

10.1.2   Sct. Hans-udvalg

Anna Leth, S6, Maja Vonsbæk, S12, Henrik Tiedemann, S12, Lotte og Ole Bonde, B4 – genvalgt.

10.1.3   Børnefamilieudvalg

Tanja Brøns (formand), S8, Anne Bruse, S26, Gitte Ladefoged Nielsen, K3, Thea Andersen, K6 – genvalgt.

10.1.4   Legepladsudvalg

Anders Fyllgraf, S26, Søren Friis Jørgensen, S8, Jens Andresen S6, Christopher Andkjær, K3, Karsten Hinge, S30, Jesper Pedersen, K6 – genvalgt.

10.1.5   Kulturtur-udvalg

Børge Helmer, S16, Jens Birk Lauridsen, Æ3, Birgit Stensgaard, S24, Aage Jørgensen, B2, – genvalgt.

10.1.6   Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16, Bodil Lassen, Æ2, Carel Larson, E4, – genvalgt.
En hel sæk gift står klar til portionsvis afhentning hos Børge.

10.1.7   Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4 – genvalgt.

10.1.8   Handyman-udvalg

Knud Ramian, E6, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, Birgit Stensgård, S24 – genvalgt.

10.1.9   Hjertestarter-udvalg

Carel Larson, E4, Børge Helmer, S16, Kirsten Houmann Magnussen, E3 – genvalgt.

11    Eventuelt

Anders, S26: Vi er meget få deltagere på generalforsamlingen. Hvordan får vi engageret flere beboere, så de synes det er interessant at deltage.

Birgit, S24: Snak med folk!

Anders, S26: Kan formatet ændres, fx med spisning og fælles leg? Måske starte kl. 16?

Jørgen, Ma2: Os der stadig er aktive, har jo brugt mange timer sammen i det sammenhold, vi har haft her på Højen. Det kan dog være vanskeligt at få folk engageret? Vi var jo pionerer.

Anders, S26: I dag er Storhøj jo et veletableret område, så der er ikke det samme behov for at få noget sat i gang.

Jørgen, Ma2: Sct. Hans er jo et fantastisk arrangement som er veletableret. De unge skal nok klare sig.

Michael, S8: Lidt spontanitet kunne være en god ide.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Kirsten takkede dirigenten for den kompetente styring af mødet.

Mødet slut 20:50.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.