Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 11. marts 2020

hos Anders

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard.

Afbud fra: Lotte Madsen,

1       Velkomst

Anders bød velkommen.

2       Siden sidst

Kommunen har tilkendegivet, at de vil kigge på vores fortove med henblik på punktvis reparation, lave nye midterstriber i svinget på Storhøjvej, samt at de vil indføre generel hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hørretvej.

3       Den nordlige stis bevoksning

Børge har modtaget et tilbud om rydning af slåenhegnet ud mod den eksisterende sti.

Prisen er på 27.400,-. incl. flisning og udlægning med leje af maskiner.

Alternativt blot fældning og kørsel til bålplads, kr. 17.000,-

Disse forslag fremlægges på en generalforsamling, da dette vil kræve en kontingentforhøjelse.

4       Nyt grus på stierne

Vi forsøger at slå dette sammen med ovennævnte rydning.

Generelt skal vi have forhøjet kontingentet, da det efterhånden bliver nødvendigt at købe os til arbejdskraft pga. faldende tilslutning til vedligeholdelse.

5       Økonomi

Kontingentopkrævninger er rundsendt, og de fleste har betalt.

Indestående ca. 20.000,-

6       Generalforsamling

Bestyrelsen udsætter generalforsamlingen grundet den pågående Corona-epidemi.

Kirsten melder afbud ved Sognegården.

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde uændret.

7       Evt

-intet-

Næste møde: telefonmøde i maj mhp. fastsættelse af dato for generalforsamling.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.