Referat Generalforsamling 2020

Storhøj Beboerforening den 29. september 2020

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Valg af dirigent

Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

39 stemmeberettigede fremmødt.

3       Beretning

Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Beretningen vedrører tidsrummet fra april 2019 til nu.

Noget af det første, bestyrelsen traf beslutning om, da vi mødtes efter generalforsamlingen sidste år, var at næste generalforsamling skulle være en fest, der kunne tiltrække også børnefamilier med indledende pizza-party kl. 17. Det satte coronaen dog på ubestemt pause!

Men fællesskabet herude havde kronede dage.

Både foråret og efteråret 2019 var der god tilslutning vores fælles arbejdsdage, og vi knoklede løs i det gode vejr.

Lisbet Thorendahl, Ma2, etablerede et snakkehjørne på hjørnet af Marklodden og Storhøjvej, hvor vi sommeren igennem har kunnet mødes til en hyggesnak kl. 16.30 om torsdagen. Så stor en succes, at det ligefrem blev sendt i TV2 i bedste sendetid i vores næsten-coronafri periode i august 2020.

Der blev indkøbt hjertestarter i efteråret 2019, som blev anbragt i carporten ved Marklodden 3 hos Karen og Arne. Der blev afholdt flere kurser i førstehjælp og brug af hjertestarter med god tilslutning. Mange har meldt sig som hjerteløbere og udbringere – dejligt!

Vi havde tilfældigvis bestyrelsesmøde den 11. marts 2020, hvor vi optimistisk så frem til en festlig generalforsamling og vedligeholdelsesdage i slutningen af april, hvor der skulle ske meget med legepladsen. Men så blev Danmark lukket ned og vi kunne i stedet beslutte aflysninger.

Det lykkedes os dog at holde Sct. Hans aften med snobrød, bål og lidt flydende kost og ligeledes at komme på kultur-tur til Odder og det sydlige opland i begyndelsen af september.

I juni troede vi, at Covid-19 var for nedadgående og besluttede at afholde generalforsamling her i dag. For vi skulle på én eller anden måde afholde den.

I august i år blev jeg som formand for Beboerforeningen kontaktet af Poul Spliid-Pedersen, som ejer det areal, som Nord-Øst-stien forløber på. Han er ved at overdrage sin ejendom til sin datter og ville som led heri have styr på forholdene omkring stien. Vi besigtigede stien sammen, og det viser sig til begges overraskelse, at Beboerforeningens ret til stien er sikret ved en tinglyst deklaration fra 1985 på Spliid’s ejendom med medfølgende tegning med mål taget ud fra skel til de tilgrænsende matrikler på Storhøj.

Vi skal ifølge deklarationen betale for at benytte stien med samme beløb pr. areal enhed, som forpagteren betaler. Vi har i øvrigt en pligt til dels at etablere og dels at vedligeholde stien. Problemet er, at Spliid og Co mener, at stien lige nu går for langt ud på marken, så vi skal finde frem til stiens rette forløb ift. skel. Bestyrelsen har derfor bedt ejerne af ejendommene ud til stien at markere deres skel tydeligt, hvorefter vi ud fra deklarationens mål vil markere stien afgrænsning ud mod marken med nogle pæle. Herefter skal vi have klippet bevoksningen betragteligt tilbage ind mod ejendommenes skel, så vi sikrer en 3-4 meter bred sti op langs marken. Dette arbejde vil vi tage hul på de kommende arbejdsdage.

3.1      Spørgsmål

Jens Andresen, S6: ”Nordstien” er det stien ”ovenfor” højen – ja!. Jens vil gerne hjælpe med opmåling.

Peter Hahn, E7: Hvad med ”Veststien”?

Jens: Foreningen ejer her tre meter fra skel, og det ser ud til, at der bliver pløjet meget tæt på.

Michael Johansen, E8: vores og Peters hegn står præcist i skel.

Svendsen, S32: Der er jo afsat plads til både bevoksning og til sti på Nordstien.

Else Dombernowsky, K4: Hvad med den japanske pileurt – skal den ikke væk? – jo, det skal den, men det er et hestearbejde!

Astrid Bruun, E1: Hvad er planen for generobring af stien? – vi rydder den ved egen kraft på de kommende vedligeholdelsesdage.

Kommer der en landmåler? – nej det tænker vi ikke, da det vil være for dyrt.

Beretningen godkendt med applaus.

4       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2020

55 medlemmer.

Det fremstod med et underskud på kr. 866,99. Indtægten har været kr. 13. Egenkapital på kr. 31.832,35.

4.1      Spørgsmål

-ingen-

Regnskabet godkendt med applaus.

5       Udvalgenes beretninger

5.1      Vedligeholdelsesudvalget

Husk at komme til arbejdsdagene førstkommende weekend!

5.2      Skt. Hans-udvalget

Arrangementet afholdt med succes og med mindre mængder af traktement!

I år begyndte vi tidligere, nemlig kl. 19.

Spørgsmål: Hvad med tidspunktet? Hvad skal der serveres?

Forslag om indkøb af et lille pølsehus – ca. kr. 15.000,-.

Det vil være rigtigt godt at koordinere med børneudvalget.

Anders siger, at der står en pavillon i skuret, som kan benyttes til servering.

Vil det være en ide med en grill? Der står allerede en stor grill bag ved shelteret, som skulle kunne benyttes.

5.3      Børnefamilieudvalget

Ingen til stede.

5.4      Legepladsudvalget

Anders Fyllgraf, S26, siger, at legeredskaberne trænger kraftigt til renovering. Der er generelt for lidt tilslutning til arbejdsindsats til denne vedligeholdelse.

Maia Vonsbæk, S12: Er der lagt en plan for de gamle redskaber? – Nej, der mangler en initiativtager.

Jens Brünings, E1, vil gerne være primus motor i udvalget.

5.5      Kulturtur-udvalget

Aage Jørgensen, B2: Har netop gennemført en tur til omegnen omkring Odder.

Tænker der bliver en ny tur næste år.

5.6      Storhøj hjemmeside

Henrik Ebbesen, Ma5, forestår løbende vedligeholdelse af hjemmesiden.

5.7      Handyman-udvalg

Det bliver ikke brugt ret meget. Kirsten har dog netop brugt én af håndværkerne fra listen!

5.8      Bedsteforældreudvalg

Kirsten Magnussen, E3, foreslår det nedlagt, da der ikke har vist sig noget behov.

5.9      Dræbersneglsdræberudvalget

Børge Helmer, S16, har en ny sæk gift (Feramol) stående til fri afhentning i egen medbragte beholder/pose. Der er ikke megen rift om giften, så er tilsyneladende kun få snegle for tiden.

5.10    Hjertestarter-udvalg

Carel Larson, E4: Vi har mange uddannede hjerteredere – det er rigtigt flot!

Calle vil gerne have Arne Sørensen med i udvalget.

Vi er 12-13 hjertereddere. Og vi har været i aktion én gang, dog uden at hjertestarteren blev brugt, da der allerede var én i gang, da vi ankom til stedet.

5.11    Klubber og Kredse

5.11.1   Biografklubben

Har holdt pause. Opstart igen i løbet af de næste par uger.

Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24, hvis du gerne vil være med.

5.11.2   Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse:

Stor aktivitet, hvor medlemmerne mødes jævnligt i diverse grupper. Hver gruppe har ca. 5-6 medlemmer.

5.11.3   Spiseklubber

Hver vinter arrangeres spiseklubber (sept – maj). 

Man hygger sig med god mad og et glas rødvin.

Henvendelse til Aage Jørgensen, B2. Indtil videre er der 8 tilmeldte. Der må gerne komme lidt flere. Sidste frist den 30. september.

5.11.4   Whiskyklub

Mange gode gyldne dråber er randt i halsen. 

Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (?) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.

Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.

Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, Ma5.

5.11.5   Ældrestyrken

Vi indsamler i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.

Lisbet Thorendahl, Ma2, er kontaktperson.

6       Indkomne forslag

ingen.

7       Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med indtægter på 13.750,

Budget godkendt med applaus.

8       Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5. Alle modtager genvalg.

Ikke på valg: Lotte Bonde, B4, Søren Tougaard, Æ4, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

Børge, Anders og Henrik blev genvalgt med applaus.

9       Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Carel Larson, E4, genopstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, genopstiller og blev valgt med applaus.

10    Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1   Vedligeholdelsesudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2, Lisbeth Alnor, K1, Kirsten Magnussen, E3, – alle genvalgt.

Vedligeholdelsesdage ligger fast hvert år i uge 17 og uge 40. Så nu ved I det !

10.1.2   Sct. Hans-udvalg

Anna Leth, S6, Maja Vonsbæk, S12, Henrik Tiedemann, S12, Aage Jørgensen, B2, Lotte og Ole Bonde, B4 – genvalgt.

10.1.3   Børnefamilieudvalg

Tanja Brøns (formand), S8, Anne Bruse, S26, Gitte Ladefoged Nielsen, K3, Thea Andersen, K6 – genvalgt.

10.1.4   Legepladsudvalg

Jens Brünings, E1, valgt. Anders Fyllgraf, S26, Søren Friis Jørgensen, S8, Jens Andresen S6, Christopher Andkjær, K3, Karsten Hinge, S30, Jesper Pedersen, K6 blev alle genvalgt.

10.1.5   Kulturtur-udvalg

Børge Helmer, S16, Jens Birk Lauridsen, Æ3, Birgit Stensgaard, S24, Aage Jørgensen, B2, – genvalgt.

10.1.6   Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16, Bodil Lassen, Æ2, Carel Larson, E4, – genvalgt.

En hel sæk gift står klar til portionsvis afhentning hos Børge.

10.1.7   Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4 – genvalgt.

10.1.8   Handyman-udvalg

Knud Ramian, E6, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, Birgit Stensgård, S24 – genvalgt.

10.1.9   Hjertestarter-udvalg

Carel Larson, E4, Børge Helmer, S16, Kirsten Houmann Magnussen, E3 – genvalgt. Arne Sørensen, Ma3, valgt ind.

11    Eventuelt

Michael Johansen, S8: Det vil være rigtigt godt at få opmålt grænsen til marken ud mod vest.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Kirsten takkede dirigenten for den kompetente styring af mødet.

Mødet slut 20:15.

Herefter hørte vi et meget interessant indlæg ved biolog Peter Søgaard, Specialkonsulent Biodiversitet og Skovrejsning, Aarhus Kommune. Han var her for at fortælle om hvordan de arbejder med forskellige forsøg med ”bewildering” af kommunens skove, og vi er naturligvis særligt interesseret i, hvordan Hørret Skov kommer til at bidrage til mere biodiversitet.

Han kunne berolige os med, at lige nu er man ved at undersøge forskellige virkemidler, og først langt senere skal der træffes en politisk beslutning om, hvilken vej politikerne ønsker at gå.

Vi aftalte, at beboerforeningen fremover bliver orienteret løbende omkring udviklingen i deres arbejde.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.