Referat Generalforsamling 2020

Grundejerforeningen Storhøj den 29. september 2020

Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen til denne forsinkede generalforsamling.

1.      Valg af dirigent

Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

38 stemmeberettigede fremmødt.

2.      Beretning

Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger:

Selvom regnskabsåret for Grundejerforeningen sluttede den 31. marts 2020, har jeg valgt, at beretningen udvides med perioden frem til i dag. Især da flere af de tiltag, bestyrelsen har arbejdet med, først er udmøntet hen over sommeren og eftersommeren.

I forsommeren 2019 rettede vi – og her var Jens Brünings, E1, den udfarende kraft – henvendelse til Aarhus Kommune ang. hastighedsbegrænsning til 60 km i timen på Hørretvej. Det blev en meget lang sagsbehandling hos kommunen, som dog endte med, at vores ønske blev effektueret med skiltning fra Stenege til Storhøjvej.

Da vi var i gang, fik vi kommunen til at genoptegne de hvide midterlinjer i svinget ved bunden af Storhøjvej.

På vores ønske om udbedring af fortovsbelægning har kommunen udskiftet knækkede fliser på Storhøjvej og tilkendegivet, at man vil udskifte fliser på lodderne, hvor der er for stor niveauforskel.

Vi har bedt kommunen om støjdæmpende asfaltbelægning på Hørretvej, næste gang belægningen skal udskiftes. Vi har dog endnu ikke fået noget svar.

I øvrigt har vi i efteråret 2019 haft indhentet tilbud på rydning af slåenhegnet langs ejendommene ud til Nord-Øst-Stien, da det på dette tidspunkt var noget overvældende. Det var imidlertid så dyrt, at vi besluttede at se tiden an, og i mellemtiden har Anders Færgemand, B11, været i gang med rydning ud for egen grund. Tak for det!

Nu har vi et problem med Nord-Øst-stiens placering, men det tager vi under Beboerforeningens generalforsamling, da det er Beboerforeningen, som har færdselsret og vedligeholdelsespligt, jvf. en deklaration tinglyst på Spliid’s ejendom. Men da Grundejerforeningen også i sine vedtægter bla. har til formål at vedligeholde vores fælles arealer, afholdes en del af udgifterne hertil af Grundejerforeningen.

Jeg er ved nærlæsning af vedtægterne fra Grundejerforeningen blevet opmærksom på, at vi muligvis skal have præciseret i vedtægterne, at formålsbestemmelsen om vedligeholdelse af fællesarealer også gælder for Nord-Øst-stien og dens bevoksning. Det ser vi på til næste gang.

Da det trækker ud med kommunens overdragelse af Storhøjvej og tilstødende lodder til Grundejerforeningen som privat fællesvej, og da det vil koste foreningen at have for mange penge i banken, har vi ophørt med at opkræve yderligere bidrag til vores vejfond. Når kommunen varsler overdragelse, vil vi tage det op igen og til den tid se på, om beløbets størrelse er det rette og forelægge spørgsmålet på først mulige generalforsamling herefter.

Ellers har foreningen levet et stille liv i Beboerforeningens varme skygge.

2.1.     Spørgsmål?

-ingen-

Beretning godkendt med applaus.

3.      Regnskab og budget

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde regnskabet for foreningen med 56 husstande, som viser kr. 19.600,- i indtægter, og et underskud på kr. 15.889,58.

Egenkapital på kr. 65.032,05, hvoraf vejfonden udgør kr. 39.900,-.

Regnskab godkendt med applaus.

Budgettet viser udgifter på kr. 21.600 til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr. 500,-.

Kontingentopkrævning for vejfonden fastsættes til kr. 0,-.

Budget godkendt med applaus

3.1.     Kontingentforhøjelse.

Forslag om at hæve kontingent med kr. 150,- til i alt kr. 500,- per år.

Vedtaget med applaus.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen genvalgt med applaus, og består således af:

  • Formand: Kirsten Houmann Magnussen, E3,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Søren Tougaard, Æ4,
  • Børge Helmer, S16

5.      Valg af revisor

Revisor: Carel Larson, E4, genopstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, genopstiller og blev valgt med applaus.

6.      Eventuelt

-ingen

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 19:22.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.