Referat af Generalforsamling 2022

Storhøj Beboerforening den 5. april 2022

1       Velkomst

Formand Lisbeth Alnor, K1, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.

Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning.

2       Valg af dirigent

Ole Østergård Thomasen, K6, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

29 stemmeberettigede fremmødt og 3 fuldmagter.

3       Beretning

Formand Lisbeth Alnor aflagde beretning som følger.

Der har været aktivitet i mange af vores udvalg: Skovudvalget, vedligeholdelsesudvalget, legepladsudvalget og børnefamilieudvalget, kulturudvalget, dræbersneglsudvalget, hjemmesideudvalget, biografklub, spiseklub og whiskyklub.  m.fl. Mange af aktiviteterne i foreningen stiger når fuglesangen tager til, når dagene bliver længere og lysere, når vi hakker i jorden, når snakkehjørnet bliver indtaget og det bliver sommer. – Tak for bidrag og opbakning til aktiviteterne, som alle er med til at binde vores fællesskab sammen.

3.1      Spørgsmål

-ingen-

Beretningen godkendt med applaus.

4       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2021

59 medlemmer.

Indtægter kr. 13.750,- Udgifter kr. 6327,60. Det giver et overskud på kr. 7.422,40. Egenkapital på kr. 46.461,83.

4.1      Spørgsmål

-ingen-

Regnskabet godkendt med applaus.

5       Udvalgenes beretninger

5.1      Vedligeholdelsesudvalget

Marianne B. Johansen, S22: Vedligeholdelsesudvalget fungerer sådan, at vi laver en besigtigelse i ugen op til vedligeholdelsesdagen. Der var jo et nyt koncept som bestod i at der kun var én dag – lang lørdag. Fra 10 – 13. Det var en god idé, som bør gentages. Nogle arbejdsomme Storhøjere var tyvstartet dagen før og lavet et kæmpe fældningsarbejde. Så på selve dagen – efter en kop kaffe og et rundstykke – kunne vi andre slæbe det afskårne op på bålet, som også blev trimmet. Masser af brændenælder blev fjernet fra legepladsen. Dejligt, at så mange var med, også til den afsluttende vand/øl/kage/snak. Og tak til dem der tog en tørn til forskønnelse af Storhøj på andre dage. Skrænten, blomsterbedene, afbrænding ……

Vedligeholdelsesdagen er på mange måder en hyggelig og arbejdsom dag, hvor vi får lavet noget sammen og får hygget os. Beboerforeningen kan kun opfordre til at deltage i dagen. Man behøves ikke at være knokkelstærk eller kunne deltage hele dagen. Opbakningen og fællesskabet er også her en meget vigtig del af vedligeholdelsesdagen.

Vi har haft stor glæde blomsterne, fra den kommunale pulje ”Vild med Blomster i Aarhus”. Vi har søgt puljen igen i år, men har fået afslag med begrundelse, at vi jo fik sidste år.

Husk at komme til arbejdsdagen lørdag den 23. april kl. 10-13!

5.1.1     Spørgsmål

Knud: Jeg taget bussen en gang imellem, og når man står der og venter i skuret, så kan det være vanskeligt at se bussen ankomme nede fra Hørret, da der står et træ i vejen og spærrer for udsynet. Kunne dette selvsåede træ mon fjernes?

5.2      Skt. Hans-udvalget

Jens Andresen, S6: Arrangementet er skåret ind til kernen, og består nu blot af et (stort) bål. Bestyrelsen havde bevilget drikkevarer til arrangementet i 2021, og vi håber, at dette kan gentage sig i 2022.

Der blev afprøvet en ny sang, men dog med en begrænset succes! Den gamle synes en anelse for krigerisk i sit ordvalg, så den nye må stå sin prøve igen i det nye år.

5.2.1     Spørgsmål

Aage: Hvad med ”pølsevognen”?

 – Der er indkøbt en pavillon til erstatning.

Aage: Hvad med pølserne?

 – de er overladt til de frie markedskræfter!

5.3      Børnefamilieudvalget

Lisbeth Alnor, K1: Vi har afholdt fastelavn i bragende godt vejr med super tilslutning. 15 udklædte børn. 2 tønder. 23 tilmeldte voksne. 40 fastelavnsboller blev indtaget. Og der blev snakket og hygget en times tid.

Børnefamilieudvalget har ambitioner om at lave nogle aktiviteter til Sct. Hans.

5.4      Legepladsudvalget

Jens Brünings, E1, er primus motor i udvalget, og havde indkaldt til besigtigelse af arealet som foregik søndag den 3. april. 12 personer deltog i en livlig diskussion på fællesarealet om områdets fremtidige udseende og indretning.

5.5      Kulturtur-udvalget

Birgit Stensgaard:

I 2021 gik KULTUREN til Odder og det sydøstlige område derfor.

Vi fik en fortælling på torvet om byens historie af en af Aages bekendte.

Vi kørte videre – forbi Rødstenseje – til kirken i Gosmer – videre til Hou, hvor vi spiste frokost.

Derpå til Gylling og Åkær gods, og hjem via golfbanen syd for Odder.

Det var en dejlig tur med rimelig tilslutning.

Vi har ikke haft møde i udvalget siden, men vi har noget på bedding, så der bliver nok en ny tur i efteråret.

5.5.1     Spørgsmål

Lisbeth: Hvordan hører man om aktiviteter i kulturudvalget?

 – der kommer en besked ud til medlemmerne.

Aage: man er velkommen til at komme med forslag til fremtidige ture.

5.6      Dræbersneglsdræberudvalget

Børge Helmer, S16: Alt tyder på, at dræbersneglene ikke længere udgør det store problem på Storhøj. Jeg har dog fortsat en sæk gift (Feramol) stående til fri afhentning i egen medbragte beholder/pose.

Det er nu i det tidlige forår, at der skal tages fat, hvis vi vil bekæmpe dem effektivt!

Calle har ønsket at udtræde af udvalget, så nu er Børge eneste medlem på skansen.

5.7      Storhøj hjemmeside

Henrik Ebbesen, Ma5, forestår løbende vedligeholdelse af hjemmesiden.

Sig endelig til, hvis I har gode ideer til indhold.

Hjemmesiden indeholder en adresseliste med telefonnumre og email-adresser. Det er disse adresser, der danner grundlag for rundsending af informationsemails, og derfor er det vigtigt, at I selv vedligeholder disse oplysninger via jeres login på siden. Hvis I ikke kan huske jeres eget login, kan det nulstilles på login-siden, ellers kontakt mig direkte.

Der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, så man hver torsdag får tilsendt “sidste nyt” fra Storhøj (når der er noget nyt at sende).

Lisbeth Alnor, K1, foreslår at man bruger Storhøj Facebooksiden ”Storhøj & Æblehegnet” https://www.facebook.com/groups/698819641043634 til daglig udveksling af gode ideer, og ad-hoc koordinering på tværs i foreningen.

5.8      Hørret Skov udvalget

Arne Sørensen:

Udvalget blev nedsat for at følge udviklingen i ‘Moesgård Vildskov’ og informere beboerne om vigtige træk og beslutninger i den proces.

Rammerne for gruppens indsats i 2021 var pga. Corona elektronisk dialog. Videomøde og email, samt et forløb af Walk-and-Talk møder rundt i hele skoven og Hørret Enge. Interessante og til tider ophedede drøftelser, som viste mange forskellige holdninger til sagen. Flere bidrog i perioden til sagen ved større indlæg i aviserne. Det var især diskussioner om store indhegninger med helårsgræssende kvæg og heste som kunne få nogle af os op i det røde felt. Samme diskussion som også lige nu kører mange steder i landet i forbindelse med de nye Naturnationalparker.

Et positivt resultat af vores ture i skoven var at Flemming tilbød at fremstille et revideret kort over skoven til brug for foreningen med indtegningen af nogle af de mindre kendte stier. Kortet er med indtegnede højdekoter og markering af de fredede oldtidshøje.

<<link til kort på hjemmesiden>>

Et andet resultat af gruppens arbejde var henvendelser til kommunen som opfølgning til det orienteringsmøde vi havde for tre generalforsamlinger siden ved Peter Søgaard fra kommunen, og som vi brugte som indgang. Da planerne for ‘Moesgård Vildskov’ blev væsentligt ændret af Byrådet kort før seneste kommunalvalg blev Foreningen (derfor?) inviteret til at deltage i ‘Borgergruppen for Moesgård Vildskov’. Udvalget holdt et møde med vores to formænd og det blev besluttet at Anegen og Peter skulle deltage i mødet med kommunen. Referatet fra mødet, som fandt sted 8. december 2021, ligger på vores hjemmeside.

Som dér nævnt var konklusionen fra kommunen et fokusskifte fra ‘Moesgård Vildskov’ til ‘Mere vild natur syd for Aarhus’. Den nuværende ‘borgergruppe for Moesgård Vildskov’ nedlægges, i stedet nedsættes nye borgergrupper, efterhånden som nye projektideer sættes i søen.

Fremover vil vi i udvalget holde øje med især to ting:

  1. På den korte bane en evt. udvidelse af den nuværende sommergræsning I Hørret Skov (Uller Eng). Vi ved allerede nu, at der ikke sker ændringer i 2022, men måske i 2023? Der har løbende været foretaget små registreringer af udviklingen flora/fauna på Uller Eng. En mere systematisk proces omkring registrering af udviklingen ville være meget interessant: Giver omlægning fra skovdrift til vild skov anledning til øget biodiversitet? eller det modsatte? Peter fra udvalget (og kvæglauget) er vores øjne og ører her og vil aktivere os, hvis der er nyt.
  2. På den lange bane udviklingen af “den grønne (og blå) kile”. Projektet er et af de 10 projekter som blev opstillet i kommunens plan for et grønnere Aarhus, og her specifikt en del af ‘Mere vild natur syd for Aarhus’. I den oprindelige skitse starter kilens brede stykke ved Hørret Skov og spidsen af kilen ender syd for Malling og på den anden side af den nye Giber Ringvej (Beder-Bering vejen), hvor der efter sigende bliver etableret flere fæ-passager. Vi forventer at Anegen og Peter bliver orienteret fra kommunen, når der er nyt om planerne.

Så udvalget er i afventende tilstand. Og parate til at engagere os med energi igen, når der er nyt.

5.8.1     Spørgsmål

Marianne: Hvor foregår udvidelsen af det bebudede græsningsareal?

 – Den vil formentlig foregå sydpå ud mod engen.

5.9      Hjertestarter-udvalget

Hjertestarteren hænger på Marklodden 3.

Udvalget blev ved en fejl nedlagt sidste år. Udvalget er i mellemtiden genopstået, og lever nu i bedste velgående.

Vi er 12 udbringere, og der har hidtil ingen udrykning været selve Storhøj.

Genopfriskningskursus er under planlægning.

Send email til carel@larson.dk, hvis du gerne vil med på listen af udbringere.

5.10    Klubber og Kredse

5.10.1   Biografklubben

Vi tager i biografen en gang om måneden. Det har ikke været helt perfekt i år, på grund af corona. Der har været nogle aflysninger. De, der arrangerer, sender besked ud pr. mail, og man melder tilbage, om man vil med. Der er sammenkomst efter filmen i arrangørens hjem.

Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24, hvis du gerne vil være med.

5.10.2   Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse.

Stor aktivitet, hvor medlemmerne mødes jævnligt i diverse grupper. Hver gruppe har 5-6 medlemmer.

Der er åbent for flere medlemmer.

Britta Hansen, M6 hhv. Kirsten Magnussen, E3 er kontaktpersoner for to af klubberne.

5.10.3   Spørgsmål

Alice: opfordrer alle til at etablere sådanne læseklubber – det er meget givende!

5.10.4   Spiseklubber

Spiseklubberne er en gammel, stabil Beboerforeningstradition, som i øvrigt ikke belaster foreningens økonomi. Traditionen blev i 2020-21 lidt corona-rystet, men i 2021-22 lykkedes det at få hele fire klubber bragt på benene, idet 27 tilmeldte sig.

Som bekendt sammensætter jeg klubberne egenmægtigt efter fattig evne, hvorefter de selv administrerer alt øvrigt. Efter sagens natur er minimum én rundtur, men tendensen (trangen) har været til to rundture. Fra begyndelsen vægtede man “god borgerlig mad”, det gør man vist stadig, men normerne har tydeligvis ændret sig. Overordnet set bidrager spiseklubberne forhåbentlig til kvaliteten af den sociale samfølelse på Storhøj.

I år er der etableret 4 spiseklubber

Henvendelse til Aage Jørgensen, B2.

5.10.5   Whiskyklub

Der har ingen aktivitet været i årets løb, men vi påregner at lave et arrangement til efteråret. 

Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (?) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.

Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.

Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, Ma5.

5.10.6   Ældrestyrken

Vi har Snakkehjørnet, hvor vi mødes hver torsdag eftermiddag.

Vi indsamler affald i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.

Lisbet Thorendahl, Ma2, er kontaktperson.

6       Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag, men Aage foreslår, at vi deltager i Mårslet Vandværks bestyrelse, hvor vi tidligere har haft sæde.

7       Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med en indtægt på kr. 13.750,-. Det foreslås at der afsættes kr. 30.000,- til vedligeholdelse af fællesareal og legeplads, hvilket giver et underskud på 19.300,-.

Budget godkendt med applaus.

8       Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

 – Alle valgt med applaus.

Ikke på valg: Lisbeth Alnor, K1, Søren Tougaard, Æ4, Marianne B. Johansen, S22.

9       Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Carel Larson, E4, genopstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, genopstiller og blev valgt med applaus.

10    Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1   Fællesarealudvalg (tidligere Legepladsudvalg)

Dette udvalg har i første omgang ansvaret for udarbejdelse af en detaljeret investerings- og etableringsplan for fællesarealets udvikling. Alle indkøb skal godkendes af bestyrelsen, som i regnskabsåret 2022-23 har afsat en ramme på kr. 61.500,-.

Udvalget kan på foreningens vegne ansøge fonde eller lignende for yderligere etableringsmidler.

Marianne B. Johansen, S22, Anders Fyllgraf, S26, Ole Østergård, K6, Lars Vestergaard, S7, Kristian Niemann-Nielsen, K5, Knud Ramian, E6, Søren Tougaard, Æ4.

10.1.2   Vedligeholdelsesudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2, Lisbeth Alnor, K1, Kirsten Magnussen, E3, Lars Vestergaard, S7.

Vedligeholdelsesdage ligger fast hvert år i uge 16 og uge 40. Så nu ved I det!

10.1.3   Sct. Hans-udvalg

Jens Andresen, S6, Peter Hahn, E7, Ole Bonde, B4.

10.1.4   Børnefamilieudvalg

Lisbeth Alnor, K1 og Connie Hundsdahl, E7.

10.1.5   Kulturtur-udvalg

Børge Helmer, S16, Jens Birk Lauridsen, Æ3, Birgit Stensgaard, S24, Aage Jørgensen, B2.

10.1.6   Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16

10.1.7   Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4.

10.1.8   Hjertestarter-udvalg

Calle Larson, E4.

10.1.9   Hørretskov-udvalg

Peter Hahn, E7, Arne Sørensen, Ma3, Anegen Trillingsgaard, E6, Carel Larson, E4, Astrid Bertelsen, E1, Flemming Nørgaard, K2, Louise Bagger Brix, Stenege.

11    Eventuelt

Calle: Hvor ligger det beskyttelsesrum, som vi skal rende til, hvis det skulle være nødvendigt.

 – Marianne undersøger sagen, og resultatet kundgøres på hjemmesiden.

Formanden takkede for god ro og orden, og en speciel tak til Ole Østergård for effektiv og kompetent styring af møderne.

Mødet slut 21.27.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.