Referat af Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Storhøj den 5. april 2022

Formand Marianne B. Johansen, S22, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.

Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning.

Generalforsamlingen blev indledt med en noget aktuel fællessang: ”Noget om helte” skrevet af Halfdan Rasmussen.

1.      Valg af dirigent

Ole Østergaard Thomasen, K6, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

23 stemmeberettigede fremmødt + 2 fuldmagter.

2.      Beretning

Formand Marianne B. Johansen aflagde beretning som følger.

Ved sidste ordinære generalforsamling blev der stillet to vedtægtsændringer, men da vi ikke var nok til at være beslutningsdygtige, blev der efterfølgende indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling d. 2. november 2021, – dejligt med så mange fremmødte, livlig snak, rigtig hyggeligt og vi vedtog de foreslåede vedtægtsændringer, så vi nu med ro i sindet og masser af man og woman power kan vedligeholde Nordstien og indkørslen til Storhøj. Og at vi kan være 5 i bestyrelsen for grundejerforeningen. 

Lisbeth og Marianne tog – d. 16. november – kommunalvalgaftenen – til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Mårslet Vandværk, hvor vi tilsluttede os de af bestyrelsen fremsatte forslag, så Vandværker er udtrådt af den økonomiske regulering og skattepligten. På bundlinjen kan det dog noteres at Mårslet Vandværk er en sund forretning og vi får billigt vand. 

Der er intet nyt omkring kommunens harmonisering af offentlige og private fællesveje. D. 12. november 2021 er det i byrådet besluttet at fastholde den planlagte privatisering af vores vej. Vi får 4 års varsel, og vejene skal privatiseres inden 2037. 

Til buskrydderen, som grundejerforeningen investerede i sidste år, er der indkøbt behørig sikkerhedshjelm.

2.1.     Spørgsmål?

-ingen-

Beretning godkendt med applaus.

3.      Regnskab og budget

Kasserer Anders Fyllgraf, S26, fremlagde regnskabet for foreningen med 62 husstande, som viser kr. 33.500,- i indtægter, kr. 17639,82 i udgifter, hvilket giver et overskud på kr. 15.860,18.

Egenkapital udgør kr. 103.248,76, hvoraf vejfonden udgør kr. 39.900,-.

Regnskab godkendt med applaus.

3.1.     Kontingentforhøjelse

Kirsten Magnussen foreslår forhøjelse af kontingent med kr. 500,- til samlet set kr. 1000,- per år.

Livlig diskussion af behovet for lege- og gymnastik-redskaber på fællesarealet.

Der var i forsamlingen bred enighed om, at vi skal have nogle gode store redskaber af en type, som man normalt ikke etablerer på egen parcel. Eksempelvis en fungerende svævebane, som gennem generationer har været til stor fornøjelse for områdets beboere.

Der blev udtrykt skepsis omkring etablering af de meget dyre fitness-redskaber, som der for eksempel findes i Mindeparken. Der er stor tvivl om, hvorvidt de ville blive brugt tilstrækkeligt til at kunne retfærdiggøre investeringen. Der må kunne findes billigere alternativer.

Ansvaret for udarbejdelse af en detaljeret investerings- og etableringsplan overlades til Fællesarealudvalget, som bliver nedsat under Beboerforeningen.

Afstemning om kontingentforhøjelse: Enstemmigt vedtaget.

Budgettet viser udgifter på i alt kr. 56.200,- heraf kr. 31.500,- til udvikling af fællesareal.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr. 1000,-.

Kontingentopkrævning for vejfonden fastsættes til kr. 0,-.

Budget godkendt med applaus.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgt med applaus, bestyrelsen ser herefter således ud:

  • Formand: Marianne B. Johansen, S22,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Søren Tougaard, Æ4,
  • Børge Helmer, S16

5.      Valg af revisor

Revisor: Carel Larson, E4, genopstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, genopstiller og blev valgt med applaus.

6.      Eventuelt

Marianne: De første nye ejendomsvurderinger er sendt rundt. Et par stykker her på Storhøj har modtaget en foreløbig vurdering. Priserne er fastsat i forhold til Skåde Søpark og Skåde Højgaardsvej, hvilket vi finder ret besynderligt, da Storhøj er et væsentligt forskelligt område.

Vi har indgivet en klage, men svaret har været, at der allerede er taget højde for denne forskel i den anvendte algoritme.

Nu er den endelige vurdering modtaget. Heraf fremgår, at grundværdien er steget med ca. 1 million kr., mens huset værdi er nogenlunde fastholdt.

Vi har opgivet at klage yderligere, da vi vurderer, at vi ikke har en reel chance for at påvirke resultatet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 20.00

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.