Beboerforening generalforsamling 7. apr. 2015

Referat af Generalforsamling 2015

Storhøj Beboerforening den 7. april 2015

1         Velkomst

Kirsten bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

2         Valg af diringent

Birgit Stensgaard, S24, blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

30 stemmeberettigede og 2 fuldmagter repræsenteret. 2 deltagere uden stemmeret.

3         Beretning

Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Beboerforeningen har som en af sine væsentlige faktiske opgaver at være paraplyorganisation for de mange arbejdsgrupper og udvalg og for det fælles liv i øvrigt her på Storhøj.

Bestyrelsen har som sædvanligt afholdt fire møder i løbet af året og deltaget i mange af de arrangementer og begivenheder, der har været.

Der har været Valborgsaftenbål den sidste dag i april.

Kulturtur til Ribe med besøg på Ribe Kunstmuseum og i Domkirken.

Sct. Hansbål på fællesarealet.

Arbejdsdage på fællesarealet og skrænten.

Fælles fortovslugeaften.

Fastelavnsfest og sidst men ikke mindst har vi i januar afholdt ”storhøj 2030” arrangementet, hvor vi drøftede Storhøjs fremtid. Det vil jeg vende tilbage til om et øjeblik.

Vi har i år ikke haft en fælles sommerfest, da interessen døde lidt hen for nogle år siden, men hvis der blandt vore yngre beboere er interesse for at tage stafetten op og selv lægge indhold i en sommerfest, er bestyrelsen meget lydhør og behjælpelig.

Vi har fået sat ”nabohjælp” skilte op ved indkørslen til Storhøjvej og Æblehegnet og

”brandet” Storhøj beboerforening ved at støtte opførelsen af Multihallen i Mårslet med en mursten til en pris af 2400 kr.

Bestyrelsen har på sit seneste møde forsøgt at samle op på de mange gode ideer og forslag, som kom på bordet under 2030 mødet

  1. Solcelleprojekt: Bestyrelsen foreslår nedsat et udvalg, som arbejder videre hermed.

Poul Spliid som ejer marken og Calle har givet tilsagn.

  1. ”fælles” handymand: Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, der forsøger at finde frem til relevante håndværkere mv. Calle har givet tilsagn.
  2. Ny hjemmeside: Der foreslås nedsat et udvalg, der skal lave en ny hjemmeside. Henrik har givet tilsagn.
  3. Fornyelse og opgradering af legeredskaberne i naturmaterialer. Det foreslås, at legepladsudvalget suppleres med småbørnsforældre. Anders, S26, er ankermand.
  4. Børnefamilieudvalg: Vi har et børneaktivitetsudvalg, som gerne må omdøbes. Connie ønsker at udtræde efter mange års virke og det gælder vist også Linda. Anders, S26, finder ankermand.
  5. ”Skrænten” og fortovet blev nævnt som et problem: Bestyrelsen vil gerne høre generalforsamlingen, om der er stemning for, at vi får et medlem til at passe fortovet mod kontingentfritagelse fra begge foreninger samt at beboerforeningen stiller en stor ukrudtsbrænder til rådighed.

 

Generalforsamlingen foreslår bestyrelsen, at vedligeholdelsesudvalget forsøger at finde en løsning for denne.

  1. Reservebedsteforældreudvalg: Foreslås nedsat. Kirsten har givet tilsagn.
  2. Trafikudvalg: Der foreslås nedsat et trafikudvalg, som bla. skal forsøge at få belysning på cykelstien på Hørretvej, svarende til Oddervej og også se på spørgsmålet om sti til Jelshøj.

Der var på mødet en del gode trivselsforslag så som café, fora på hjemmesiden, hjælp din nabo, lån et overnatningsværelse, lån af større og mindre redskaber, forslag om at lave en Storhøjgruppe på facebook eller på den nye hjemmeside. Disse forslag er ikke bearbejdet yderligere af bestyrelsen, men overlades i første omgang til medlemmerne. Dog vil der ved ny hjemmeside være opmærksomhed på mulighed for lukkede fora.

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og alle I andre, som på forskellig vis har bidraget til fællesskabet og det gode liv her på Storhøj.

3.1        Spørgsmål

Beretningen godkendt med applaus.

4         Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Anders Fyllgraf fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2015 fremstod med et overskud på kr 5.374,-. Med 55 kontingentbetalende medlemmer har indtægten været kr. 14.452,- mens udgifterne androg kr. 9.078,-. Egenkapital på kr. 49.380,-

 

Regnskabet godkendt med applaus.

5         Udvalgenes beretninger

5.1        Vedligeholdelsesudvalget

Et fint fremmøde til årets vedligeholdelsesdage med ca. 25 deltagere. Det lykkes at holde arealet i en rimelig stand.

Bænken er sat på fliser, og Aage holder fortsat brændenælder i ave omkring bænken.

Der er fyldt lidt jord på nogle af fordybningerne på fællesarealet.

Fodboldbanen er efterhånden i dårlig stand, men den bruges heller ikke ret meget. Vi afventer legepladsudvalgets diskussion om områdets fremtid.

Husk vedligeholdelsesdage i næste weekend.

5.2        Skt. Hans-udvalget

Der var ild sidste år! Gennemført efter traditionerne med tale osv.

5.3        Børneaktivitetsudvalget

Fastelavnsfest afholdt. Rigtigt hyggeligt med ca. 30 fremmødte.

5.4        Legepladsudvalget

Karsten, S26, reparerer, hvis der opstår problemer.

Svævebanetårnet er renoveret. “Sædet” er gået i stykker, og er nu erstattet af et bildæk.

Karsten trækker sig som formand.

5.5        Kulturtur-udvalget

Ribeturen gennemført med succes. Næste tur er under planlægning, men endnu ikke fastsat.

5.6        Klubber og Kredse

5.6.1       Dræbersneglsdræberudvalget

Børge, S16, har stadig en del gift liggende til fri afhentning (Feramol). Det er en fordel at angribe dem tidligt på året.

5.6.2       Biografklubben

Set mange gode film. En god måde at komme af sted på. Klubben er meget stor. Vi ser en film hver måned. Deltagerantallet svinger mellem 2 og 26.

Foretrækker Malling Bio for at støtte de lokale kræfter.

Meget socialt arrangement, og yderst anbefalelsesværdigt. Som regel afsluttes med kaffe og the på Højen.

Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24.

5.6.3       Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse:

Den oprindelige har 6 medlemmer hvoraf efterhånden kun 2 bor på Storhøj. Har i år 30 års jubilæum.

2’eren er fra ’94, der er 4 medlemmer.

Den nye kreds, ca. 9 år gammel og har 6 medlemmer. Læser sammen ca. 1 gang per måned.

En hel ny kreds fra 2012 på 12 medlemmer heraf 6 fra Storhøj. Den er rigeligt stor. Mødes ca. hver anden måned.

5.6.4       Storhøj hjemmeside

Opfordrer til at folk benytter den. LÆS DEN: www.storhoej.dk

Holdes opdateret med referater og diverse nyheder samt kalender.

Stor tak til Børge for hans indsats som web-redaktør.

5.6.5       Spiseklubber

Hver vinter arrangeres spiseklubber (sept – maj).

Man hygger sig med god mad og et glas rødvin.

3 klubber i året der gik med i alt 21 deltagere. Der er fælles tilmelding, og udvalget fordeler. Grupper af 6-8 personer. Nye deltagere efterlyses.

Henvendelse til Aage Jørgensen, B2.

5.6.6       Whiskyklub

Mange gode gyldne dråber er randt i halsen.

Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (!) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.

Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.

Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, K10.

5.6.7       Ældrestyrken

Der er fælles afffaldsindsamling søndag den 19. april kl 14:00.

Vi indsamler i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.

Lisbet Thorendahl, M2, er kontaktperson.

6         Indkomne forslag

-ingen-

7         Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med indtægter på 13.750,-, og udgifter på 19.300,- heraf kr. 10.000,- afsat til legepladsfornyelse.

Indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb fastsat til kr. 0,-.

Budget godkendt, og kan ses på hjemmesiden.

 

Forslag om at afsætte et rådighedsbeløb til fornyelse på 20.000,- og æder derfor af egenkapitalen.

– vedtaget.

Forslag om at afsætte et beløb til brug for eksempelvis en sommerfest.

– afvist.

Forslag om at bestyrelsens rådighedsbeløb til uforudsete udgifter hæves til kr. 5000,-.

– vedtaget.

8         Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, K10.

På valg: Alice Hinge, S30, Bodil Lassen, Æ2, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

 

Alice, Bodil og Kirsten blev valgt med applaus.

9         Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Steen Mikkelsen, Emiliehøj16, blev valgt.

Suppleant: Carel Larson, E4, blev valgt.

10     Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1    Vedligeholdelsesudvalg

Michael Timo Johansen, E8, Henrik Munk Ebbesen, K10, Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2, alle genvalgt, men Henrik vil gerne afløses, da der skal bruges en del tid på ny hjemmeside.

10.1.2    Sct. Hans-udvalg

Jens Andresen, S6, Maja Vonsbæk, S12, Henrik Tiedemann, S12, Aage Jørgensen, B2, Josef Sørensen, B9, Katrine Gejl, B9, Anne Bruse, S26 – alle genvalgt

10.1.3    Børnefamilieudvalg

Tanja (formand), S8, Anne Bruse, S26, Gitte Ladefoged Nielsen, K3, Thea Andersen, K6, .

10.1.4    Legepladsudvalg

Anders Fyllgraf, S26, Søren Friis Jørgensen, S8, Jens Andresen S6, Christopher Andkjær, K3, Karsten Hinge, S30 – valgt.

10.1.5    Kulturtur-udvalg

Børge Helmer, S16, Jens Birk Lauridsen, Æ3, Birgit Stensgaard, S24, Aage Jørgensen, B2 – genvalgt.

10.1.6    Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16, Bodil Lassen, Æ2, Carel Larson, E4 – genvalgt.

En hel sæk gift står klar til portionsvis afhentning hos Børge.

10.1.7    Bedsteforældreudvalg

Forslag om at dette organiseres via hjemmesiden.

Tanja: forslaget dækker over etablering af en telefonliste.

Tanja og Kirsten Magnussen tager initiativ til at organisere formen.

Hjemmesiden kan bruges som forum eller formidling.

10.1.8    Trafik og Veje

Sti til Jelshøj: der findes en række officielle stier, der kan benyttes.

Lys på cykelstien: Peter Hahn, E7, tager initiativ.

Storhøjvej: Reglerne siger: man må gerne parkere på Storhøjvej – bare der kan komme en brandbil igennem. Reglerne er, at man ikke kan lave generel hastighedsnedsættelse uden samtidigt at lave bump.

Kan man bruge blomsterkasser? – nej, de vil stå i vejen for fejning.

Lis: Forslag om ikke at bruge større gear end 2. gear. Hvordan kørte beboerne selv, dengang de selv havde børn.

Knud: Skilt med “Legende børn” som kan være flytbart.

Jens: Forslag om at skifte belægning til striber af brosten, som kan anses for en trafikdæmpende foranstaltning, og dermed skabe grundlag for mulighed for hastighedsnedsættelse.

Karsten: I de 50 år er der ikke kørt et barn ned – kun hunde. Der er risiko for at kommunen forlanger at vejen bliver omlagt til privat vej.

Børnefamilieudvalget undersøger alternativer, og koordinerer med bestyrelsen.

10.1.9    Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, K10, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Børge Helmer, S16.

10.1.10Solcellepark-udvalg

Poul Spliid, H143, Carel Larson, E4, er foreløbigt initiativtagere.

10.1.11Handyman-udvalg

Knud Ramian, E6, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, Lis Bøttcher, M5 valgt.

Hække, træer, tagrender, etc…

11     Eventuelt

Diskussion om hvordan man holder fortovet ved indkørslen pænt. Bestyrelsens forslag om at “hyre” en beboer til at holde det nede faldt ikke i god jord.

Forslag om at lade stå til, da vi ikke behøver at være så “pæne”.

 

Hundelorte ligger frit på nordstien. HUSK NU at bruge poserne, der hænger ved indgangen til stierne – hvis de er tomme henvender man sig til Børge Helmer, S16.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Kirsten takkede dirigenten for den kompetente styring af mødet.

 

Mødet slut 21:30.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.