Grundejerforening generalforsamling 7. apr. 2015

Referat af Generalforsamling 2015

Storhøj Grundejerforening den 7. april 2015

 

Vi startede med storhøjsangen: “En vise til Storhøjs pris”.

1. Velkomst

Kirsten bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

2. Valg af diringent

Birgit Stensgaard, S24, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

3. Beretning

Kirsten aflagde beretning som følger.

Alle ejendomme, med et gammelt ord kaldet parceller er tvunget medlem af grundejerforeningen ifølge den deklaration, der er tinglyst på alle ejendomme i forbindelse med Storhøjs udstykning i 1963.

Så selvom Grundejerforeningen rent praktisk i dag som eneste reelle opgave har vedligeholdelse af fællesarealet og skrænten ved indkørslen, er foreningen vigtig for området.

Det er nemlig via Grundejerforeningen vores interesser varetages i forhold til offentlige myndigheder og forsyningsselskaber f.eks. kloak, vej, lokalplanhøring, el og vand.

Vi har ikke i årets løb haft problemer eller spørgsmål, som vi har skullet gå til myndighederne med.

Og vedligeholdelsen af fællesarealet har alene udmøntet sig i, at grundejerforeningen har betalt græsslåning, (resten er sket i regi af beboerforeningen).

Så med en tidligere bestyrelsesformands ord kan jeg roligt sige, at Grundejerforeningen har levet et stille liv. Vore bestyrelsesmøder har vi klaret som et fast punkt på dagsordenen, når vi havde møde i beboerforeningen.

Det er også tanken fremover, så hvis i undrer jer over forslaget om kontingentforhøjelse, kan jeg oplyse, at det har sammenhæng med vedligeholdelse herunder fornyelse af nogle af legeredskaberne.

Herom nærmere, når vi kommer til forslaget om kontingentforhøjelse.

3.1.  Spørgsmål?

-ingen

 

Beretning godkendt med applaus.

4. Regnskab og budget

Anders Fyllgraf fremlagde regnskabet, som viser kr. 18.300,- i kontingentindtægter, og et underskud på knap 400 kr.

Egenkapital på kr. 22.214,-.

Regnskab godkendt.

 

Budgettet viser udgifter på kr. 23.000,- til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr 350,-.

Budget godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen genvalgt med applaus, og består således af:

  • Formand: Kirsten Houmann Magnussen, E3,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, K10.
  • Børge Helmer, S16

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Alice Hinge, S30,
  • Bodil Lassen, Æ2

6. Valg af revisor

Steen Mikkelsen, genvalgt med applaus.

7. Eventuelt

Peter, E7, Hvordan foregår snerydning, står kommunen stadig for det?

Svar: Storhøj er en C-vej, og ligger dermed sidst på turen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

 

Mødet slut 19:25.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.