Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

Flyttet til Storhøjvej 22. 

Tirsdag den 2. november 2021 kl 19:30 på Storhøjvej 22.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at tage stilling til følgende forslag til ændring af eksisterende vedtægter (https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter).

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer

2) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne:

Tilføjelse til §1

at vedligeholde det lejede areal med ”Nordstien” på matr. Nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet, fra fællesarealet til Æblehegnet.

at vedligeholde omkringliggende arealer, f.eks. græsarealet ved Storhøjvejs udmunding i Hørretvej.

Ændring til §6

Første sætning ændres til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer.


Vedtægterne tilsiger:

  1. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenteredes antal, men vedtægtsændringsvedtagelse kræver 2/3 majoritet.
  2. Hver parcelejer har én stemme. Ejer et medlem flere parceller, har han/hun én stemme for hver parcel. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til andre medlemmer eller advokat.
udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.