Beboerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018

Storhøj Beboerforening den 16. april 2018

1. Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2. Valg af dirigent

Lisbeth, K1, blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

29 stemmeberettigede. 1 fuldmagt.

3. Beretning

Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Det er en fornøjelse at skulle aflægge beretning i en så aktiv forening som beboerforeningen. Bestyrelsen er jo kun en overbygning for de mange arbejdsudvalg klubber og kredse, hvorfra langt de fleste fællesaktiviteter udgår. Så det er i udvalgene, klubberne og kredsene, at fællesskabet står sin prøve og jeg glæder mig da også til at høre, hvad der foregår der, når vi kommer til dette punkt.

Af fællesaktiviteter og arrangementer, som vi alle har været indbudt til, vil jeg nøjes med at nævne beboerforeningens brag af en 45-års jubilæumsfest sidste sommer med mange udendørsaktiviteter på fællesarealet om eftermiddagen, bla. Skattejagt og storhøjløb, og en flot aftenfest med dejlig underholdning og velsmagende mad. En stor tak til komiteen og alle hjælpere og deltagere.

Vi besluttede på et tidspunkt, at der på ny skulle ansøges om en hjertestarter. Der er nu sendt en ansøgning til Trygfonden. Vi har så vidt jeg ved ikke fået svar endnu.

I bestyrelsen har vi besluttet, at vi årligt afsætter kr. 5000,- til en slags legeplads-fond, så der hele tiden står et beløb til rådighed for legepladsudvalget. Shelteret er vi godt tilfredse med, så nu ser vi frem til et legehus til de små.

For at fællesarealet og boldbane skal forblive nogenlunde plane har vi indgået aftale om yderligere to års muldvarpebekæmpelse.

Vi har i bestyrelsen måttet se på den nye EU Persondataforordning og dens betydning for foreningen – herunder grundejerforeningen. Da vi kun ligger inde med almindelige personlige oplysninger, dvs. oplysninger der kan bruges til identifikation af personer, for eksempel adresse, email og lignende, og da medlemmer selv har angivet oplysningerne til hjemmesiden, har I hermed automatisk givet samtykke til at de må vises på vores fælles adresseliste. I kan læse nærmere om vores drøftelser i referatet HER fra den 6. marts 2018. Særligt interesserede kan på nettet finde en guide fra ’Center for frivilligt socialt arbejde’ om netop regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger.

Jeg vil afslutte med at takke bestyrelsen og alle i andre, som bidrager til det gode liv her på Storhøj.

3.1      Spørgsmål

-ingen.

Beretningen godkendt med applaus.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Anders Fyllgraf fremlagde det reviderede regnskab, som pr. 31.3.2017 fremstod med et overskud på kr. 1.133,-. Indtægten har været kr. 33.025,- mens udgifterne androg kr. 31.891,-. Egenkapital på kr. 49.717,-. Se regnskabet her.

4.1      Spørgsmål

Arne:

Har vi afsat penge nok til legepladsudvikling?

Svar: Vi afsætter kr. 5.000,- per år til nyanskaffelser til legepladsen.

Forslag: Afsæt kr. 15.000,- per år – vedtaget!

Regnskabet godkendt med applaus.

5. Udvalgenes beretninger

5.1      Vedligeholdelsesudvalget

Et fint fremmøde til årets vedligeholdelsesdage. Det lykkes at holde arealet i en rimelig stand.

Almindelig oprydning og beskæring.

Formanden for udvalget har trukket sig, og udvalget forsøger nu at finde en ny formand.

5.2      Skt. Hans-udvalget

Der blev brændt noget af sidste år. Arrangementet forsøges gentaget i år.

5.3      Børnefamilieudvalget

Tanja: Fastelavnsfest blev ikke afholdt, fordi det var for koldt i år.

Det er under overvejelse, om Før-Sct.Hans arrangement på boldbanen på fællesarealet, skal gentages i år.

5.4      Legepladsudvalget

Anders takker for hjælp til vedligeholdelse af redskaber.

Anders: Shelter indkøbt og opstillet. Forventer indkøb af legehus. Indkøbt flishugger, som er blevet brugt til produktion af flis til legeredskaberne på fællesarealet. Løbende opgradering af legepladsen.

Karsten, S26, reparerer svævebanen, hvis der opstår problemer.

5.5      Kulturtur-udvalget

Næste tur er under planlægning, og målet endnu ikke fastsat.

5.6      Storhøj hjemmeside

Opfordrer til at folk benytter den. LÆS DEN: www.storhoej.dk

Holdes opdateret med referater og diverse nyheder. Brug gerne siden ”Hvad har du på hjerte” til selv at lave opslag, for eksempel til akut-opslag ifm. indbrud eller anden form for advarsel.

5.7      Solcellepark-udvalg

Der er lange udsigter til, at det kan blive økonomisk rentabelt at etablere private solcelleanlæg på vores fællesareal.

Udvalget nedlægges derfor.

5.8      Handyman-udvalg

Birgit: Kære medlemmer: hvis I har gode erfaringer med en håndværker, så sig det til udvalget.

Arne: Har haft stor glæde af listen.

5.9      Bedsteforældreudvalg

Tanja Brøns og Kirsten Magnussen tager initiativ til at organisere formen. Der kunne sagtens opstå behov under en eventuelt kommende konflikt.

5.10    Trafik og Veje

Ingen aktivitet i året løb. Håndteres til dels under børnefamilieudvalget.

5.11    Dræbersneglsdræberudvalget

Børge, S16, har en ny sæk gift (Feramol) stående til fri afhentning i egen medbragte beholder/pose. Det er en fordel at angribe sneglene tidligt på året.

5.12    Klubber og Kredse

5.12.1   Biografklubben

Alle er velkomne, så bare sig til.

Der ligger en aktiv liste, som løbende udvides.

Foretrækker Malling Bio for at støtte de lokale kræfter.

Meget socialt arrangement, og yderst anbefalelsesværdigt. Som regel afsluttes med kaffe og the på Højen.

Henvendelse til Birgit Stensgaard, S24.

5.12.2   Litteraturkredsene

For tiden fire aktive kredse:

Den oprindelige har 5 medlemmer hvoraf efterhånden kun 2 bor på Storhøj. Har i år 35 års jubilæum.

2’eren er fra ’94, der er 4 medlemmer.

Den nye kreds, ca. 12 år gammel og har 6 medlemmer. Læser sammen ca. 1 gang per måned.

En hel ny kreds fra 2012 på 12 medlemmer heraf 6 fra Storhøj. Den er rigeligt stor. Mødes ca. hver anden måned.

5.12.3   Spiseklubber

Hver vinter arrangeres spiseklubber (sept – maj).

Man hygger sig med god mad og et glas rødvin.

Åge udsender indbydelse først på efteråret. Der er fælles tilmelding, og udvalget fordeler på grupper af 6-8 personer. Nye deltagere efterlyses.

Pt. 3 aktive grupper.

Henvendelse til Aage Jørgensen, B2.

5.12.4   Whiskyklub

Mange gode gyldne dråber er randt i halsen.

Princippet er, at hver deltager medbringer en flaske whisky til mødet, som han (?) synes de andre skal smage. Der sammenlignes, vurderes, postuleres og intellektualiseres over de gyldne dråbers indflydelse på næse og smagsløg.

Deltagerne skiftes til at være vært. Værten indkalder via doodle med 4-6 valgmuligheder, og den aften, der er flest, der kan deltage, bliver valgt.

Alle er velkomne. Henvendelse til Henrik Ebbesen, Ma5.

5.12.5   Ældrestyrken

Der er fælles affaldsindsamling søndag den 22. april kl. 13:00.

Vi indsamler i Hørret Skov og på Hørretvej frem til Hørret.

Lisbet Thorendahl, Ma2, er kontaktperson.

6. Indkomne forslag

ingen

7. Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt med indtægter på 13.500,-, og udgifter på 13.500,-. Sidste år blev der afsat kr. 10.000,- til legepladsfornyelse heraf brugt kr. 1.138,-. For indeværende regnskabsår er der yderligere afsat kr. 15.000,- til legepladsfornyelse. Puljen er således nu på kr. 23.862,-.

Indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb fastsat til kr. 0,-.

Kontingent fastholdes på kr. 250,-.

Budget godkendt med applaus.

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Børge Helmer, S16, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Ikke på valg: Lotte Bonde, B4, Søren Tougaard, Æ2, Kirsten Houmann Magnussen, E3.

Børge Helmer, Anders Fyllgraf og Henrik Munk Ebbesen, blev valgt med applaus.

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Steen Mikkelsen, genopstiller ikke.

Revisor: Carel Larson, E4, opstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, valgt med applaus.

10. Nedsættelse af arbejdsudvalg

10.1.1   Vedligeholdelsesudvalg

Michael Timo Johansen, E8, Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2 – alle genvalgt.

Forslag om at sætte en fast dato for afholdelse af vedligeholdelsesdage.

10.1.2   Sct. Hans-udvalg

Anna Leth, S6, Maja Vonsbæk, S12, Henrik Tiedemann, S12, Aage Jørgensen, B2, Lotte og Ole Bonde, B4.

Josef og Katrine trækker sig. Resten fortsætter.

Forslag om at afbrænde eksisterende pavillion, da den er ret faldefærdig.

10.1.3   Børnefamilieudvalg

Tanja Brøns (formand), S8, Anne Bruse, S26, Gitte Ladefoged Nielsen, K3, Thea Andersen, K6, genvalgt.

10.1.4   Legepladsudvalg

Anders Fyllgraf, S26, Søren Friis Jørgensen, S8, Jens Andresen S6, Christopher Andkjær, K3, Karsten Hinge, S30, Jesper Pedersen, K6 – genvalgt.

10.1.5   Kulturtur-udvalg

Børge Helmer, S16, Jens Birk Lauridsen, Æ3, Birgit Stensgaard, S24, Aage Jørgensen, B2, – genvalgt.

10.1.6   Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16, Bodil Lassen, Æ2, Carel Larson, E4, – genvalgt.

En hel sæk gift står klar til portionsvis afhentning hos Børge.

10.1.7   Bedsteforældreudvalg

Tanja og Kirsten Magnussen koordinerer.

10.1.8   Trafik og Veje

Nedlægges.

10.1.9   Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, genvalgt.

10.1.10             Solcellepark-udvalg

Nedlægges

10.1.11             Handyman-udvalg

Knud Ramian, E6, Børge Helmer, S16, Carel Larson, E4, Birgit Stensgård, S24, genvalgt.

11. Eventuelt

Åge: Har fremsendt forslag om vedligeholdelse af stier, som bestyrelsen har modtaget.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Kirsten takkede dirigenten for den kompetente styring af mødet.

Generalforsamlingen slut 20:47.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.