Grundejerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Storhøj den 16. april 2018

Vi startede med fællessangen: “Storhøjvisen”.

1. Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2. Valg af dirigent

Lisbeth, K1, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

24 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt.

3. Beretning

Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Endnu et år er gået uden store problemer for grundejerforeningen og uden reelle arbejdsopgaver. Derfor rejses en gang imellem spørgsmålet, om vi fortsat skal have en grundejerforening. Svaret er entydigt, JA, det skal vi!

For grundejerforeningen, som alle ejendomme på Storhøjvej og tilstødende lodder er tvungne medlemmer af:

 • Varetager det officielle forhold til Aarhus Kommune. For eksempel er det grundejerforeningen, der på alles vegne udtaler sig, hvis vi skal høres om lokalplansforslag eller lignende.
 • Nu hvor Aarhus Byråd for et års tid siden har vedtaget, at omklassificere ca. 900 offentlige veje til private fællesveje i løbet af 20 år regnet fra 2017, får grundejerforeningen en væsentlig opgave med først selve overtagelsen og dernæst vedligeholdelse af vejene.
  I Aarhus Kommune kalder man projektet med at få vejene i udstykninger, som for eksempel vores, gjort til private veje for ”harmonisering af veje”.
  Projektlederen har oplyst mig, at rækkefølgen i princippet vil være, at man begynder med vejene yderst i kommunen, dog således at, hvis der er større vejarbejder på en vej, går den forud.
  Så vi kan nok ikke regne med, at der går mange år, før turen kommer til os.
  Vejloven foreskriver imidlertid, at fra det tidspunkt, kommunen offentliggør hvilke veje, man vil gå i gang med at omklassificere det pågældende år, skal der gå fire år, før omklassificeringen kan ske.
  Den nærmere procedure for overgangen fra offentlig til privat vej vil jeg ikke gå nærmere ind på her. Den tager vi op, når det bliver aktuelt.
  Det er på denne baggrund, at bestyrelsen under pkt. 3a foreslår oprettelse af en vejfond, så vi allerede nu kan begynde at spare op til de kommende vedligeholdelsesudgifter.
  Vejfonden får sin egen konto, da Æblehegnets beboere ikke skal bidrage til den. Æblehegnet er i dag privat vej, og grundejerforeningen på Æblehegnet har deres egen vejfond, som de betaler kr. 700,- til per år.
  Bestyrelsen har valgt at starte med det samme beløb, 700kr for grundejerne på Storhøjvej og tilstødende lodder.

I januar i år har jeg igen som repræsentant for både grundejerforeningen og beboerforeningen deltaget i fællesrådet for Mårslets repræsentantskabsmøde, hvor arbejdet med helhedsplanen for Mårslet fyldte godt. Fællesrådet har gennem tæt samarbejde med forvaltningen i Aarhus Kommune stort set fået opfyldt sine planønsker. Storhøj indgår ikke i helhedsplanen for Mårslet. I den sammenhæng er vi et udkantsområde.

Angående Nordstien er vi i bestyrelsen ikke kommet længere med formaliseringen af ejer/bruger forholdet. Spliid Petersen, som ejer jorden, vil vende tilbage, når han har undersøgt mulige løsninger i relation til tinglysning og tilhørende omkostninger.

Vi kan således fortsat sige, at grundejerforeningen lever et stille liv – men hvor længe vides ikke.

3.1.                     Spørgsmål?

-ingen-

Beretning godkendt med applaus.

4. Regnskab og budget

Anders Fyllgraf fremlagde regnskabet for foreningen med 64 husstande, som viser kr. 22.212,- i indtægter, og et overskud på 6.736,- kr.

Egenkapital på kr. 30.795,-. Se regnskabet her.

Regnskab godkendt med applaus.

Budgettet viser udgifter på kr. 21.000,- til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr. 350,-.

Budget godkendt.

5. Forslag om oprettelse af vejfond.

5.1. Forslag:

Fra og med 2018 opkræves kr. 700,- per år til en vejfond til dækning af kommende udgifter ifm. kommunalbestyrelsens vedtagelse af den såkaldte ”Harmonisering af veje”, som forklaret under formandens beretning.

5.2. Spørgsmål:

Ejnar:
Kan man på nogen måde undgå denne overtagelse?
Svar: nej, det er en generel vedtagelse i byrådet.

Tanja:

Snerydning er meget dyrt. Kan det eventuelt undgås?

Der findes en kommunal app: ”Giv et praj”, hvor den enkelte borger kan angive skader på for eksempel fortov eller huller i vejen. Kommunen er ret flink til at råde bod på sådanne skader.

Svar: Snerydning må vi diskutere, når tiden kommer.

Svar: Brug gerne denne app, eller brug hjemmesiden: https://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Min-by/BorgerTip.aspx.

Krone:

Brandstandere: blev i sin tid efterset hvert ½ år, men det bliver de ikke længere, da brandslukkerne medbringer eget vand i tilfælde af brand. I øvrigt er det stillestående vand i disse standere, for risikerer at forurene vores drikkevand. Derfor nedlægges disse standere over tid.

Lars:
Kan vi ikke bare asfaltere fortovene?

Svar: Det giver rigtig god mening at overveje det fremtidige design af vores – private – vej, men det må vi tage, når tiden nærmer sig.

Arne:

Kan vi selv ansætte entreprenører: Ja.

Bliver lyset også privatiseret: Nej, lys og kloak forbliver kommunale.

Tove:

Forslår nedsættelse af et udvalg til administration af vejvedligeholdelse.

Forslaget: vedtaget enstemmigt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen genvalgt med applaus, og består således af:

 • Formand: Kirsten Houmann Magnussen, E3,
 • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
 • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Suppleanter genvalgt med applaus:

 • Søren Tougaard, Æ4,
 • Børge Helmer, S16

7. Valg af revisor

Steen Mikkelsen, genopstiller ikke.

Revisor: Carel Larson, E4, opstiller og blev valgt med applaus.

Suppleant: Arne Sørensen, Ma3, valgt med applaus.

8. Eventuelt

-ingen

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Generalforsamlingen slut 19:45.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.