Blog

Beboerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Storhøj, 16. januar 2018 Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening Hos Søren 1         Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2         Siden sidst Ansøgning om hjertestarter er afsendt. 3         Arbejdsudvalgene Lotte overbringer en opfordring til Vedligeholdelsesudvalget til at planlægge en arbejdsweekend her i foråret, hvor der samtidig

Læs mere

Grundejerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj den 16. januar 2018 hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann Anders Fyllgraf Henrik Ebbesen Børge Helmer Søren Tougaard Lotte Madsen Afbud fra: ingen 1         Velkomst Søren bød velkommen 2         Økonomi Indestående på ca. kr. 29.000,-. Har kun haft udgifter til græsslåning. 3         Overgang til Privat Vej Kommunen oplyser, at planlægningen endnu ikke

Læs mere

OBS! OBS!

Det foolyder, at der i weekendens løb har været en del indbrud i Mårslet og Hørret. Jeg har her sidst på formiddagen observeret tre håndværker-biler på udenlandske nummerplader. Der var fire håndværkere (?) i alt kørende i en mindre hvid kassevogn med reklame (Stream Cleaning Service) med en stige på taget, og de to andre,

Læs mere

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

Hos Kirsten 1         Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2         Konstituering Formand: Kirsten Houmann Næstformand: Søren Tougaard Kasserer: Anders Fyllgraf Sekretær: Henrik Ebbesen 3         Opfølgning på Generalforsamlingen Angående forslag om ansøgning om hjertestarter. Kirsten og Børge skriver en ansøgning. 4         Arbejdsudvalgene Lotte overbringer

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen Afbud fra: ingen 1         Velkomst Kirsten bød velkommen 2         Konstituering Formand: Kirsten Houmann. Kasserer: Anders Fyllgraf. Sekretær: Henrik Ebbesen. 3         Økonomi Indestående på ca. kr. 33.000,-. 4         Overgang til Privat Vej Kommunalbestyrelsen har vedtaget at vores område skal overgå til

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Storhøj Beboerforening den 25. april 2017 1          Velkomst Kirsten bød velkommen. 2          Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 27 stemmeberettigede. 1 deltager uden stemmeret. 3          Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Grundejerforeningen Storhøj den 25. april 2017 Vi startede med forårssangen: “En vise til Storhøjs pris”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 25 stemmeberettigede fremmødt og én uden stemmeret. 3. Beretning Kirsten

Læs mere

Jubilæumsfest – Storhøj 45 år

Kære Storhøj’ere, nuværende som forhenværende 45-års jubi­læums­festen den 19. august 2017 nærmer sig, og meget skal på plads før sommerferien (ikke mindst tilmelding og betaling, se nedenfor). Festen vil starte kl. 13.00 på fællesarealet ved bålpladsen, bl.a. med lidt fysisk udfol­delse: et Storhøjløb, med præmier til de rappeste i hver aldersgruppe, aktiviteter for de mindre/yngre

Læs mere

Generalforsamling Beboerforeningen 25. april 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Storhøj Beboerforening tirsdag den 25. april 2017 kl 19.30 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: a) Valg af dirigent b) Formandens beretning c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse d) Udvalgenes beretninger e) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 1. Marts) f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af

Læs mere